Ilmastojärjestelmän mallinnus

Ilmastomallien avulla saadaan tietoa maan ilmastojärjestelmästä ja arvioita siitä miten ilmasto muuttuu tulevaisuudessa. Ilmastomallisimulaatioissa otetaan huomioon sekä luonnollisia että ihmiskunnan aiheuttamia pakotetekijöitä ja arvioidaan niiden ja erilaisten takaisinkytkentäilmiöiden vaikutuksia ilmastoon. Tuloksia voidaan hyödyntää ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumiskeinoista päätettäessä.

Ryhmä tutkii ilmastosysteemin fysikaalisia ja kemiallisia prosesseja, vuorovaikutuksia ja takaisinkytkentöjä. Tutkimuskohteita ovat erityisesti ilmakehän aerosolit ja säteily, pilvet, lumi sekä ilmakehän ja valtamerten väliset vuorovaikutukset. Tutkimuskohteita ovat myös erilaiset numeeriset menetelmät ilmastojärjestelmän mallinnuksessa. Tutkimuksessa käytetään erilaisia malleja mikrofysiikkamalleista globaaleihin ilmastojärjestelmämalleihin saakka. Ryhmässä tehdään Ilmatieteen laitoksen CMIP6-työ (Coupled Model Intercomparison Project 6). Lisäksi ryhmä tekee ilmastosimulaatioita alueellisen ja globaalin sopeutumis- ja vaikutustutkimuksen tueksi. Ryhmän uutena strategisesti merkittävänä tehtävänä on Ilmatieteen laitoksen osallistuminen Ilmakehätieteiden keskus INARin työhön globaalimallituksen alalla.

Ryhmän tutkimusaiheisiin/tehtäviin kuuluu:

  • Aerosolien vaikutus ilmastoon
  • Takaisinkytkentäilmiöt liittyen mm. pinnan heijastuskykyyn ja hiilenkiertoon
  • Polaarialueiden keski-ilmakehän vesihöyry ja otsoni
  • Aerosoli-pilvikytkennän parantaminen ilmastomalleissa
  • Paikallisten ilmastoskenaarioiden tuottaminen Suomen alueelle
  • Ilmastomallien epävarmuustekijöiden arviointi

Yhteystiedot

Ilmastojärjestelmän mallinnus
Ryhmäpäällikkö Antti-Ilari Partanen
puh. 029 539 2055

Sähköposti: etunimi.sukunimi@fmi.fi