Päättyneet hankkeet

 • ACCLIM (2006-2010) Yhteyshenkilö: Kirsti Jylhä.
 • ALARM
 • BACC Yhteyshenkilö: Heikki Tuomenvirta.
 • CAREPOL Hankkeessa tutkittiin ilmastonmuutokseen liittyvän tutkimustiedon ja ilmastonmuutosskenaarioiden käyttöä päätöksenteossa ja tutkijoiden ja päätöksentekijöiden välistä kommunikointia sekä sen parantamista. Yhteyshenkilö: Heikki Tuomenvirta.
 • CCCRP (suomenkielinen versio)
 • CCCRP (svensk version)
 • CCCRP (English version)
 • CE
 • CES, Climate and Energy Systems: Risks, potential, adaptation
 • FP7 CRISMA hankkeessa kehitetään integroitu suunnittelu- ja päätöksentekotyökalu potentiaalisiin säästä aiheutuviin kriisitilanteisiin, joilla on välittömiä, voimakkaita ja pitkään jatkuvia vaikutuksia ihmisiin ja yhteiskuntaan.
 • DECADE (2011-2015) Vuosikymmenjaksolle laadittujen ilmastoennusteiden käyttö ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Hankkeessa tutkitaan ilmaston vuosikymmenskaalan vaihtelua ja ennustettavuutta Pohjoismaiden alueella. Lisäksi arvioidaan vuosikymmenskaalan ilmastovaihtelun vaikutuksia metsien kasvuun sekä energian tuotantoon ja kysyntään. Hankkeessa ovat mukana Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopiston metsätieteiden laitos sekä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Rahoittaja: Suomen Akatemia. Yhteyshenkilö: Teija Seitola.
 • EAKR-ILKKA (2012-2014)
 • ENSEMBLES
 • ENSURE Hankkeessa arvioidaan ekosysteemipalveluiden kustannuksia ja hyötyjä kaupungeissa. Tarkastelun kohteena on erityisesti ilmaston ja ilmastonmuutoksen vaikutukset.
 • FP7 EWENT Hankkeessa tutkittiin sään ääri-ilmiöiden vaikutuksia EU:n liikennejärjestelmiin ja niiden taloudellisia seurauksia.Yhteyshenkilö Heikki Tuomenvirta.
 • EXWE/SAFIR2014 (2011-2014). Yhteyshenkilö: Kirsti Jylhä.
 • FINADAPT
 • FINSKEN
 • FUME (2009-2013)
 • FRAME
 • ILMASOPU
 • INTAS-projekti (SCCONE)
 • IRTORISKI Hankkeessa tutkittiin, miten kustannus–hyötyanalyysin käyttöä ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnittelussa voitaisiin helpottaa niin, että sitä pystyttäisiin hyödyntämään kustannustehokkaasti sekä ilmastonmuutokseen liittyvien vaarojen priorisoinnissa että ennaltaehkäisevien toimenpiteiden vertailussa.
 • FP7 MOWE-IT hanke arvioi tekijöitä, jotka toimivat edellytyksinä ilmassa ja maanpinnalla toimivien liikennemuotojen väliselle siirrettävyydelle, jotta matkustajia, logistiikkaketjua, Eurooppalaisia instituutioita ja kansalaisia voidaan suojella rahtiliikenteessä tapahtuvilta myöhästymisiltä, peruutuksilta ja katkoksilta, jotka aiheutuvat äärimmäisistä sääilmiöistä tai muista luonnonkatastrofeista.
 • MERMAID (Merenkulun ja matkailun riskien ja mahdollisuuksien identifiointi arktisella alueella) (2015-2016). Hanke on Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimusmäärärahoista rahoitettava ja tukee Suomen arktisen strategian toimeenpanon suunnittelua. Hankkeen tulokset parantavat Suomen mahdollisuuksia toimia aktiivisesti ja vastuullisesti arktisella alueella ja hyötyä alueen kehityksen tuomista taloudellisista mahdollisuuksista. Hankkeen tavoitteena on muun muassa tuottaa Suomen kannalta relevantteja tulevaisuukuvia, ennakoida Venäjälle erittäin tärkeän alueen muutostrendejä, arvioida sitä, miten Suomi ulkomaan-, kauppa- sekä innovaatiopoliittisilla toimilla voi vähentää alueen uhkia ja riskejä ja hyödyntää mahdollisuuksia sekä arvioida Suomelle relevantteja ratkaisumalleja ja toimenpiteitä. Rahoittaja: Valtioneuvoston kanslia. Yhteyshenkilö: Adriaan Perrels
 • NONAM (NOrdic Network for Adaptive Management) NONAM on pohjoismainen yhteistyöverkosto ilmastonmuutos- ja sopeutumistutkijoille. Verkoston päätavoitteena on yhteistyön ja tiedonvaihdon eidstäminen tutkijoiden kesken. Yhteistyöverkoston toiminta huipentui laajan sopeutumiskonferenssin järjestämiseen (yhteistyössä NORDCLAD-Net verkoston kanssa) Helsingissä 29-31 elokuuta 2012. Konferenssista löytyy lisätietoa konferenssin kotisivuilta.
 • NORDKLIM Yhteyshenkilö: Heikki Tuomenvirta.
 • PERU-AQUAFUTURA (2012-2016). Hankkeessa tutkitaan ilmaston luonnollisen vaihtelun ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia Perun alueilla, joissa on niukkuutta vedestä. Tavoitteena on kehittää päätöksentekoa tukeva järjestelmä, jolla vesivaroja voidaan hallita kestävällä tavalla. Rahoittaja: Suomen Akatemia. Yhteyshenkilö: Adriaan Perrels.
 • Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus
 • POSIVA 2013
 • PRUDENCE Yhteyshenkilö: Heikki Tuomenvirta.
 • RATU
 • RECAST Hankkeessa tutkitaan ilmastonmuutoksen aiheuttaman epävarmuuden ja lisääntyvän sään vaihtelun vaikutuksia sääherkkiin pääomaintensiivisiin systeemeihin. Tarkoituksena on kehittää näiden sektoreiden sopeutumista ilmastonmuutokseen.
 • SAFE-MET (2011-2014) Hankkeessa tutkittiin keinoja parantaa Malawin ja Zambian varautumista ilmasto- ja sääriskeihin, sekä kehittää maiden monitieteistä ilmastonmuutostutkimusta. Rahoittaja: Suomen Akatemia.
 • SAFIR2010
 • SETUKLIM Hankkeessa laaditaan CMIP5 ilmastomallikokeita hyödyntäen skenaarioita Suomen tulevasta ilmastosta. Lisäksi arvioidaan lämpötilan ja Suomen rannikon vedenkorkeuden ääritilanteiden todennäköisyyksien muutoksia. Yhteyshenkilö: Heikki Tuomenvirta.
 • SNOW-CLIM
 • TOLERATE
 • FP7 ToPDAd hankkeessa kehitetään viimeisintä tekniikkaa edustavia sosioekonomisia menetelmiä ja työkaluja yhdennettyä arviointimallintamista varten alueelliseen ilmastonmuutokseen sopeutumista varten. Kehitettyjen menetelmien ja työkalujen perusteella tuotetaan arvioita EU-tason politiikan suhteen kolmelle talouden sektorille: energia, liikenne ja turismi.
 • TULUVAT Hankkeessa tarkastellaan tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja osana tutkimusyhteisön ja lukioiden vuorovaikutuksen tukena käyttäen ilmastonmuutosta esimerkkinä. Yhteyshenkilö: Heikki Tuomenvirta
 • VACCIA (2009-2011) (suomenkielinen versio)
 • VACCIA (2009-2011) (svensk version)
 • VACCIA (2009-2011) (English version)
 • 5T (2014-2015) Hankkeessa yhdistetään koulujen tiedekasvatusta tutkimuslaitoksissa tehtävään tutkimukseen. Hankkeeseen osallistuvat tutkimuslaitokset laativat tutkimusaihioita koululaisten toteutettavaksi opettajien ja tutkijoiden opastuksella. Koululaiset ja opiskelijat tekevät meneillään oleviin tutkimushankkeisiin (lumitutkimus, lajien levinnäisyys, fenologia) liittyviä havaintoja ja kokeita. Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö. Yhteyshenkilö: Atte Harjanne.