Sää- ja ilmastotutkimushankkeita

Sää ja ilmasto -ryhmä osallistuu kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin ja on tämän lisäksi aktiivisesti tutkimassa räätälöityjen kuukausi- ja vuodenaikaisennusteiden käyttökelpoisuutta Suomessa.

Suomen Akatemian rahoittamat hankkeet

DECADE (2011-2014) Vuosikymmenjaksolle laadittujen ilmastoennusteiden käyttö ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Hankkeessa tutkitaan ilmaston vuosikymmenskaalan vaihtelua ja ennustettavuutta Pohjoismaiden alueella. Lisäksi arvioidaan vuosikymmenskaalan ilmastovaihtelun vaikutuksia metsien kasvuun sekä energian tuotantoon ja kysyntään. Hankkeessa ovat mukana Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopiston metsätieteiden laitos sekä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu.

ADAPT (2012-2016) Ilmatieteen laitoksen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistutkimushanke, mikä liittyy metsien kasvun ja hoidon sopeuttamiseen huomioiden ilmaston muutoksen tuomat riskit. Päähuomio kohdistuu myrskyihin, routaan, lumikuormiin ja metsäpaloherkkyyteen.

SAFE MET (2012-2016) hankkeen kohdemaat Malawi ja Sambia kuuluvat maailman köyhimpiin ja vähiten kehittyneisiin maihin. Ilmastollinen vaihtelu ja ilmastonmuutos lisäävät maiden kehitykseen liittyviä haasteita. Tässä projektissa keskitytään ilmastollisten riskien vähentämisen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen väliseen yhteyteen. Lisäksi tutkitaan ilmastonmuutokseen sopeutumista tarkastelemalla sääpalvelujen käyttöä sääjohdannaismarkkinoilla, humanitaarisessa avussa ja tarkastellaan riskien vähentämisen ja sopeutumisen välisiä yhteyksiä. hankkeen toteutukseen osallistuvat myös Hanken sekä Tampereen yliopisto.

EU:n rahoittamat hankkeet

CORE-CLIMAX (2013-2016) keskittyy ilmaston ja ilmastopalveluiden kannalta oleellisten satelliittien havaitsemien parametrien laadun varmistamisen ja niiden nykyisen käyttöasteen hyvyyden määrittämiseen. Tämä tieto on oleellinen numeeristen säämallien avulla tuotetuissa reanalyyseissä ja data assimilaatiossa. Hankkeessa verrataan maailmalaajuisia reanalyysejä alueellisiin. Edellä mainittujen tietojen hyödyntämistä ja potentiaalia mm. ilmastotutkimuksessa ja ilmastopalvelussa kartoitetaan käyttäjäkyselyllä.

EAKR-ILKKA (2012-2014) http://www.ilmastotyokalut.fi/ Ilmatieteen laitoksen tavoitteena on selvittää miten kaupunkien lämpösaarekeilmiön voimakkuus riippuu ilmastotilastojen pohjalta määritetystä säätyypistä. Hankkeessa selvitetään myös, miten kaupunkien varautumista voidaan parantaa toisaalta äärimmäisiin säätilanteisiin ja toisaalta pitkäkestoiseen ilmaston muutokseen liittyen. Lämpösaareke- ja ilmastoselvitystyö tehdään yhteistyössä Turun yliopiston ja Turun kaupungin kanssa. Uusista käytännöistä ja ratkaisuista tullaan viestimään myös ilmasto-oppaassa http://ilmasto-opas.fi/fi/kunnat.

FUME (2009-2013) http://www.fumeproject.eu/ Hankkeessa tutkitaan kuinka ilmaston vaihtelut ja muutos sekä ja myös yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ovat vaikuttaneet metsäpalojen esiintymiseen Euroopassa menneinä vuosikymmeninä. Hankkeessa myös arvioidaan ilmastonmuutoksen vaikutusta metsäpaloihin.

Ydinvoimalaturvallisuuden ja sää- ja ilmastoriskien hallinta

EXWE osana SAFIR2014 (2011-2014) tutkimusohjelmaa http://virtual.vtt.fi/virtual/safir2014/ Sää ja ilmasto -ryhmän työt painottuvat toisaalta ilmastossamme ennen havaitsemattomien, mutta teoriassa mahdollisten sääilmiöiden esiintymisen arviointiin sekä toisaalta tulevaisuuden ilmaston ja ilmastomallitulosten yksityiskohtaiseen tarkasteluun tilastollisia ja dynaamisia menetelmiä soveltaen.

POSIVA 2013 Ilmaston mallintaminen tuhansien vuosien aikaskaalassa.

MMM-rahoittamaa

ILMAPUSKURI (2013-2016) Hankkeessa tutkitaan kuinka maataloudessa sopeutumistoimilla voidaan parantaa tuotantojärjestelmiä ja -menetelmiä niin tila-, alue- kuin kansallisella tasolla. Hanke tuottaa oleellisen tärkeää tietoa siitä, miten maatalouden haavoittuvuutta voidaan vähentää ja puskurointi- ja palautumiskykyä (resilienssi) parantaa, kun ilmastonmuutos etenee ja säävaihtelut ja sään ääri-ilmiöiden esiintyvyys ja voimakkuus muuttuvat. Hanke toteutetaan yhdessä MTT:n kanssa.

15.9.2014