Tiedotearkisto: 2001

Ilmatieteen laitos varmistaa ilmanlaatumittausten luotettavuutta

1.10.2001 12:00

Ilmatieteen laitoksen ilmanlaadun kalibrointilaboratorio aloittaa kansallisen vertailulaboratorion tehtävät 1. lokakuuta. Vertailulaboratorio palvelee ilmanlaadun mittauksia tekeviä kuntia laadunvarmennuksessa, menetelmäkehityksessä ja koulutuksessa.

Kunnilla on vastuu seurata alueensa ilmanlaatua ympäristönsuojelulain perusteella. Nyt tehty vertailulaboratoriopäätös tuo kuntien mittausverkkojen ulottuville asiantuntijaorganisaation palvelut, joilla varmistetaan kuntien mittaustulosten kansallinen ja kansainvälinen vertailukelpoisuus.

Vertailulaboratorion tehtäviä ovat muun muassa kansallisten vertailukokeiden järjestäminen ja koordinointi, eurooppalaisten laatustandardien mukaisten laadunvarmistustoimien ylläpito ja varmistaminen sekä mittausten laadunvarmennukseen liittyvän koulutuksen ja tiedonvälityksen järjestäminen ilmanlaadun mittausverkkojen ylläpitäjille. Vertailulaboratoriotoiminta parantaa kansallista mittaus- ja laboratoriotoimintaa sekä tuo eurooppalaisen kytkennän kotimaan mittaustoimintaan. Suomessa ilmanlaatumittausten vertailukelpoisuus ja jäljitettävyys kansainvälisellä tasolla paranee toiminnan käynnistymisen myötä. Mittaus- ja analyysitulosten oikeellisuuden varmistaminen edesauttaa myös ilmanlaadun mittauspalvelua kansainvälistymisessä.

Vertailulaboratorion tehtävät määräytyvät pääasiassa Euroopan Unionin ilmanlaadun puitedirektiivista (96/62/EY) ja muista yleisistä, asiantuntijalaboratoriolle tärkeiksi katsotuista tehtävistä. Ilmatieteen laitoksen laboratorio on standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 mukaan Mittatekniikan keskuksen akkreditoima kalibrointilaboratorio K043.

Ilmatieteen laitoksella on jo nyt tärkeä rooli ilmanlaadun asiantuntijana. Laitos vastaa tausta-alueiden ilmanlaadun seurannasta kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Tausta-alueiden sekä kuntien mittausverkoista tulokset kerätään Ilmatieteen laitoksen ilmanlaadun seurannan tietojärjestelmään, josta ne toimitetaan edelleen useisiin kansallisiin ja EU:n tietopankkeihin.

Ilmanlaadun vertailulaboratorio on kolmas hyväksytty valtionhallinnon sektorikohtainen vertailulaboratorio. Muut omilla pätevyysaloillaan toimivat vertailulaboratoriot ovat Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimuslaboratorio.

Lisätietoja:

Ilmanlaadun tutkimuksen johtaja Göran Nordlund, puh. (09) 1929 5400, goran.nordlund@fmi.fi
tutkimusryhmän päällikkö Jari Walden, puh. (09) 1929 5480, jari.walden@fmi.fi