Tiedotearkisto: 2002

Väitöstutkimus liikenteen päästöjen leviämisen mallinnuksesta

22.11.2002 12:00

Ilmatieteen laitoksen ilmanlaadun tutkimuksessa työskentelevä FL Jari Härkönen väittelee tänään 22. marraskuuta liikenteen aiheuttamien päästöjen leviämisen mallinnuksesta. Ilmanlaadun mallinnus mahdollistaa sekä pitoisuuksien arvioimisen paikasta riippumatta että tulevaisuuden suunnitelmien laatimisen liikennesuunnittelun pohjaksi. Mallinnusta hyödynnetään terveysvaikutustutkimuksissa, arvioitaessa liikenneväylien ympäristövaikutuksia tai tarkasteltaessa polttoainevaihtoehtojen vaikutuksia ilmanlaatuun sekä pyrittäessä selvittämään päästölähteiden sijaintia.

Väitöskirjassaan Härkönen keskittyy viivalähdemalli CAR-FMI kehittelyyn, jonka sovellusalueena on liikenteestä peräisin olevat kaasumaiset yhdisteet ja pienhiukkaset. Härkösen työssä kuvataan myös semi-empiirinen malli PM10-pitoisuuksien vuosikeskiarvon laskemiseksi kaupunkialueella. Lisäksi esitetään tilastollinen menetelmä kaukokulkeutuneen PM2.5-pitoisuuden arvioimiseksi käyttäen hyväksi EMEP-mittausasemien verkostoa. Edellisten sovelluksena esitetään tilastollinen epäsuora menetelmä liikenteen (jarrut, renkaat, tienpinta) PM2.5-päästökertoimen määrittämiseksi.

CAR-FMI-malli laskee tieverkoston aiheuttaman hiilimonoksidin, typpimonoksidin, typpidioksidin, kokonaistypen oksidien, otsonin ja polttoaineen palamisesta syntyvien pienhiukkasten pitoisuudet paikallisessa skaalassa. Mallinnettuja typenoksidipitoisuuksia verrattiin tutkimuksessa vastaaviin kenttäoloissa mitattuihin pitoisuuksiin. Mitattujen ja mallinnettujen pitoisuuksien välinen yhteensopivuus oli varsin hyvä. Poikkeuksena ovat heikkotuuliset olosuhteet, jolloin tuulensuunta läheni tien suuntaa. Tällöin CAR-FMI ennustaa selvästi liian korkeita pitoisuuksia. Yliennustus liittyy niin kutsuttuun meandering-efektiin, jonka vaikutuksille esitetään työssä numeerinen korjausehdotus.

Härkönen väittelee fysikaalisten tieteiden laitoksella, Physicumissa, pieni auditorio E204, Gustaf Hällströminkatu 2, 22. marraskuuta 2002 klo 12.00. Vastaväittäjänä on dosentti Heikki Tervahattu, Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Markku Kulmala, Helsingin yliopistosta. Väitöskirjan nimi on Regulatory modelling of traffic-originated pollution

Lisätietoja:

Tutkija Jari Härkönen puhelin (09) 1929 5452
Tutkija Ari Karppinen puhelin (09) 1929 5453