Tiedotearkisto: 2004

Teollisuuden vaikutus ilmanlaatuun pientä Tornion keskustassa

23.9.2004 12:00

Ilmatieteen laitos selvitti Tornion ja Haaparannan seudun typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen vaikutuksia alueen ilmanlaatuun. Tutkimuksen mukaan korkeimmat typpidioksidipitoisuudet aiheutuvat autoliikenteen päästöistä. Suurimmat typpidioksidipitoisuudet esiintyvät Tornion keskustan ohella vilkkaimpien liikenneväylien sekä vilkkaiden risteysalueiden välittömässä läheisyydessä. Korkeimmat typpidioksidipitoisuudet ylittivät hienokseltaan vilkkaimmalla risteysalueella Tornion keskustassa vuorokausikeskiarvoina Suomessa voimassa olevan ohjearvotason 70 mikrogrammaa kuutiometrissä. Lähellä vuorokausiohjearvoa (yli 60 mikrogrammaa kuutiometrissä) olevia pitoisuuksia esiintyi myös varsin pienellä alueella Tornion keskusta-alueella ja Kemi-Tornio-moottoritien varrella.

Tornion seudun suurin teollisuuslaitos Outokummun Tornion tehtaat vastasikin vuonna 2003 yli 50 %:sta tutkimusalueella syntyvistä typenoksidipäästöistä. Tehtaiden päästöillä ei kuitenkaan ole yhtä merkittävää vaikutusta alueellisiin typen oksidien pitoisuustasoihin kuin autoliikenteen päästöillä. Outokummun päästöt kohottavat typenoksidipitoisuuksia lähinnä tehdasalueella ja sen välittömässä läheisyydessä. Näillä alueilla pitoisuudet jäävät kuitenkin alle ohje- ja raja-arvojen.

Autoliikenne vaikuttaa myös merkittävimmin Tornion keskusta-alueen hiukkaspitoisuuksiin, vaikkakin tutkimusalueen korkeimmat hiukkaspitoisuudet esiintyvät tulosten mukaan Outokummun laitosalueella ja sen lähistöllä. Korkeimmat hiukkaspitoisuudet ylittävät varsin pienellä alueella Outokummun tehdasalueella vuorokausikeskiarvoina Suomessa voimassa olevan ohjearvotason 70 mikrogrammaa kuutiometrissä, joka koskee alle 10 mikrometrin suuruisia ns. hengitettäviä hiukkasia. Sen sijaan hengitettäviä hiukkasia koskeva vuorokausi- ja vuosiraja-arvo alittuisivat suorien hiukkaspäästöjen vaikutuksesta varsin selvästi. Korkeimmillaan vuosiraja-arvo sen sijaan ylittyisi hienokseltaan pienellä alueella Outokummun tehdasalueella, jos pitoisuuksissa otetaan huomioon myös liikenteen maasta nostattama pöly.

Alueelliset pitoisuudet määritettiin tutkimuksessa ilman epäpuhtauksien leviämistä kuvaavilla tietokonemalleilla. Tutkimuksessa saatiin kattava kuva Tornion seudun nykyisistä typenoksidi- ja hiukkaspitoisuuksista. Ilmatieteen laitoksen tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää Torniossa liikenne- ja kaupunkisuunnittelun apuna, teollisuuden ympäristövaikutusten arvioinneissa sekä ilmanlaadun seurannan suunnittelussa. Vuonna 2005 Torniossa seurataan ilmanlaatua mittaamalla typenoksidi- ja hiukkaspitoisuuksia yhdellä asemalla keskustassa sekä hiukkas- ja metallipitoisuuksia kolmella eri mittauspaikalla eri etäisyyksillä Outokummun tehdasalueelta.

Lisätietoja:

Ilmatieteen laitos, ilmanlaadun asiantuntijapalvelut
Tutkimusryhmän päällikkö Harri Pietarila, puh. (09) 1929 5432, 050 337 8224, harri.pietarila@fmi.fi

Tornion kaupunki
Ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen, puh. (016) 43 2587, 040 770 3239, kai.virtanen@tornio.fi

Tutkimusraportti pdf-muodossa