Tiedotearkisto: 2006

Nairobin ilmastokokous nosti esiin tieteellisen tiedon merkityksen

21.11.2006 12:00

Kuva: Eija Vallinheimo

Systemaattiset havaintotiedot ovat työryhmän mukaan tärkeitä ilmastonmuutoksen seurannassa. Kansallisten hydrometeorologisten organisaatioiden piirissä tehtävä havaintotyö, ilmastonmuutosmallitus ja tutkimustyö tulevat olemaan ratkaisevassa asemassa ilmastonmuutoksen ymmärtämisessä, torjunnassa ja siihen sopeutumisessa.
- SBSTA rohkaisi hyödyntämään sekä paikallisia säähavaintotietoja että satelliittitietoja entistä tehokkaammin. Ilmatieteen laitosten tulee tehdä tiivistä yhteistyötä, jotta esimerkiksi eri puolilla maailmaa tehdyt havaintotiedot olisivat kaikkien halukkaiden saatavilla, kokousta Nairobissa seurannut Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Ari Venäläinen toteaa.
Tavoitteena on edelleen kehittää maailmanlaajuista ilmastonseurantajärjestelmää, Global Climate Observation System, GCOS. Havaintoverkoston rungon muodostavat perinteiset hydrologiset ja säähavaintoasemat, joita täydentävät muut ympäristöhavaintoja tekevät asemat. Täydentäviä tietoja saadaan myös maata havainnoivilta satelliiteista, kuten eurooppalaisesta ympäristöseurantajärjestelmästä (GMES). Satelliittihavaintojen avulla saadaan maailmanlaajuinen kuva ilmastonmuutoksesta. GCOS verkoston avulla saatavia tietoja voidaan käyttää paitsi ilmaston seurantaan myös lähtötietoina ilmastomalleihin sekä mallien avulla saatujen tulosten luotettavuuden arviointiin.
Ilmastomallit ovat tärkeitä työkaluja, joiden avulla voidaan arvioida, kuinka ilmasto tulee muuttumaan tulevaisuudessa.

Kehitysmaille sopeutumisrahasto
Työryhmä kiinnitti huomiota erityisesti tilanteeseen kehitysmaissa, jotka ovat herkimpiä ilmastonmuutoksen seurauksille. Kehitysmaiden tueksi perustettiin sopeutumisrahasto, jolla maat voisivat korvata ilmastonmuutoksesta koituvia ongelmia. Työryhmä toivoi, että rikkaat maat auttaisivat kehitysmaita mm. havaintoverkkojen kehittämisessä ja ylläpidossa, sillä kaikilla mailla ei ole resursseja toteuttaa GCOS:n vaatimia verkostoja.
Ilmatieteen laitos on jo tähän mennessä toteuttanut onnistuneesti kehitys- ja konsultointihankkeita yli 50 maassa viimeisimpien 20 vuoden aikana.

Tietoa päätöksenteon tueksi
- Ilmastotiedon rooli on kasvamassa myös Nairobin kaltaisten ilmastokokouksien yhteydessä. Tutkijat osallistuvat aikaisempaa aktiivisemmin kokouksiin. Tutkimuslaitoksilla on merkittävä tehtävä tuottaa ilmastonmuutokseen liittyvässä päätöksenteossa tarvittavaa tieteellistä tietoa, Ari Venäläinen tiivistää.
YK:n ilmastokokouksessa Nairobissa Keniassa sovittiin, että Kioton ilmastosopimuksen tehokkuus arvioidaan tieteellisin menetelmin vuoteen 2008 mennessä.
- Tieteellä on merkittävä rooli esimerkiksi juuri Kioton sopimuksen vaikutusten selvittämisessä, Ari Venäläinen sanoo. Selvityksessä saatuja tietoja käytetään hyväksi päätettäessä siitä, millaista jatkoa vuonna 2012 päättyvälle Kioton sopimukselle sovitaan.
Seuraavan kokouksen asialistalla SBSTA:n aiheena on ensi keväänä julkaistava Hallitusten välisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n uusin ilmastonmuutosta käsittelevä raportti.

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Ari Venäläinen, puh. (09 )1929 4142, ari.venalainen@fmi.fi

Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n tiedote kokouksesta suomeksi.