Tiedotearkisto: 2006

Rovaniemellä saatiin kevätpölyhaitat kuriin

13.12.2006 12:00

Ilmatieteen laitoksen helmi-toukokuussa 2006 tekemien ilmanlaatumittausten mukaan Rovaniemellä onnistuttiin alentamaan olennaisesti kaupungin keskustan hiukkaspitoisuuksia ns. kevätpölyjakson aikana.

Kuva: Risto Pesonen

Rovaniemen kaupunki antoi vuonna 2005 uusissa ympäristönsuojelusuosituksissaan ohjeita, jotka koskivat hiekoitushiekan keväistä poistoa sekä katujen, teiden ja muiden alueiden puhtaanapitoa. Ohjeet vaikuttivat niin, että keväällä 2006 hiukkaspitoisuudet olivat kaupungin keskustassa selvästi matalampia kuin aiemmin tehdyissä kevään 2004 mittauksissa. Merkittävästi kohonneita hiukkaspitoisuuksia havaittiin vain muutamana päivänä.

Tulosten mukaan annettuja ohjeita sovellettaessa voidaan merkittäväsi ehkäistä kaupungin keskustan kevätpölyhaittoja ja väestön altistumista korkeille hiukkaspitoisuuksille niin, että ilmanlaatu täyttää kevätkuukausina suurimman osan ajasta riittävän hyvän ilmanlaadun kriteerit. Hiukkaspitoisuudet kohoavat yleisesti Suomen kaupunkialueilla korkeiksi maalis-huhtikuussa, jolloin liukkaudenestoon käytetty hiekoitushiekka jauhautuu autojen pyörien alla lumien sulettua ja tuuli ja liikennevirrat nostattavat katupölyn ilmaan.

Rovaniemen hiukkaspitoisuudet alenivat merkittävästi keväästä 2004
Ilmatieteen laitos mittasi helmi-toukokuussa 2006 Rovaniemen kaupungin keskustassa Rovakadulla ulkoilman halkaisijaltaan alle 10 mikrometrin suuruisten ns. hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia. Ilmatieteen laitos oli aiemmin vuoden 2004 keväällä selvittänyt mittauksin Rovaniemen keskustan hiukkaspitoisuustilannetta samassa paikassa Rovakadulla.

Kevään 2006 ilmanlaatumittausten tärkeimpänä tavoitteena oli saada tietoa siitä, vaikuttavatko Rovaniemen uusissa ympäristönsuojelusuosituksissa annetut hiekoitushiekan keväistä poistoa sekä katujen ja teiden puhtaanapitoa koskevat ohjeet hiukkaspitoisuuksia alentavasti.

Keväällä 2004 Rovaniemellä tehdyissä mittauksissa todettiin huomattava hiukkaspitoisuuksien kohoaminen huhtikuun alkupuolella. Tällöin hengitettävien hiukkasten pitoisuuden vuorokausiohjearvo ylittyi Rovakadulla. Suurin ohjearvoon verrannollinen vuorokausiarvo oli yli kaksinkertainen ohjearvoon nähden. Keväällä 2006 hiukkaspitoisuudet alittivat niukasti ohjearvot. Suurin ohjearvoon verrannollinen vuorokausipitoisuus oli 99 % ohjearvosta ja se esiintyi huhtikuussa. Hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuuksille annetun raja-arvon taso ylittyi huhtikuussa 2004 Rovakadulla 13 päivänä, mutta keväällä 2006 vain kuutena päivänä. Tällaisia ylityksiä sallitaan valtioneuvoston antaman ilmanlaatuasetuksen mukaan yhden kalenterivuoden jaksolla yhteensä 35 kpl, ennen kuin varsinaisen vuorokausiraja-arvon ylityksen katsotaan tapahtuneen. Myös yksittäiset hiukkaspitoisuudet olivat Rovaniemellä vuonna 2004 selvästi korkeampia kuin vuonna 2006.

Keväällä 2004 mitattiin suurimmillaan tuntipitoisuuksia, jotka olivat yli 400 mikrogrammaa ilmakuutiometrissä. Helmi-toukokuussa 2006 vastaavat korkeimmat pitoisuudet olivat noin 200 mikrogrammaa ilmakuutiometrissä. Vastaavasti korkeimmat vuorokausipitoisuudet olivat keväällä 2004 noin 150 mikrogrammaa ilmakuutiometrissä, kun ne keväällä 2006 olivat noin 70-90 mikrogrammaa ilmakuutiometrissä.

Vaikka eri vuosien välinen säätekijöiden vaihtelu vaikuttaa keväisin mitattujen hiukkaspitoisuuksien tasoon, voidaan Rovaniemen hiukkasmittausten tuloksista havaita kiistatta myös kaupungin uusissa ympäristönsuojelusuosituksissa annettujen hiekoitushiekan keväistä poistoa koskevien ohjeiden vaikutukset ilmanlaatuun.

Rovaniemen typpidioksidipitoisuudet alittavat ohje- ja raja-arvot
Rovaniemen Rovakadulla mitattiin kevään 2006 hiukkasmittausten yhteydessä myös typen oksidien pitoisuuksia. Typpidioksidin vuorokausi- ja tuntipitoisuuksille annetut ohjearvot eivät olleet lähellä ylittymistä. Korkeimmillaan ohjearvoihin verrannolliset pitoisuudet olivat 68 % tuntiohjearvosta ja 76 % vuorokausiohjearvosta. Myöskään typpidioksidin tuntipitoisuudelle annettua raja-arvoa suurempia pitoisuuksia ei Rovaniemellä mittausten mukaan esiintynyt.

Lisätietoja:

Ilmatieteen laitos
kehittämispäällikkö Risto Pesonen, puh. 050 337 8225
Rovaniemen kaupunki
ympäristönsuojelusihteeri Tuomo Autti, puh. 040 775 0779

Raportti Typen oksidien ja hengitettävien hiukkasten mittauspitoisuudet Rovaniemellä löytyy osoitteesta:
http://ilmatieteenlaitos.fi/tuotteet/tutkimus_4.html