Tiedotearkisto: 2013

Kaukokartoitustekniikoiden soveltuvuutta ydinvoimalaitosten säähavaintojärjestelmiin tutkitaan

14.11.2013 9:46

Tutkimushankkeessa arvioidaan uusien luotaavien mittaustekniikoiden soveltuvuutta ydinvoimalaitosten säähavaintojärjestelmiin.

 Tutkimushankkeessa käytetty lidar oikealla.

Tutkimushankkeessa käytetty lidar oikealla.

Ilmatieteen laitos on käynnistänyt yhdessä Fennovoiman, Fortumin ja Teollisuuden Voiman kanssa tutkimushankkeen, jossa arvioidaan uusien luotaavien mittaustekniikoiden soveltuvuutta ydinvoimalaitosten säähavaintojärjestelmiin.

Suomen ydinvoimalaitosten luvanhaltijat ovat velvoitettuja tekemään riippumattomia säähavaintoja osana toimintaansa. Ilmatieteen laitos toteuttaa Fennovoimalle, Fortumille ja Teollisuuden Voimalle tutkimushankkeen, jonka päätavoitteena on arvioida uusien luotaavien mittaustekniikoiden soveltuvuutta perinteisten säämastomittausten tueksi. Modernit valolla tai äänellä toimivat luotaustekniikat tarjoavat mahdollisuuden sääilmiöiden nykyistä edustavampaan ja monipuolisempaan havainnointiin.

Kattavampia säähavaintoja voidaan hyödyntää ydinvoimalaitosten turvallisuuteen liittyvässä suunnittelussa ja kehittämisessä, kuten päästöjen leviämisen mallinnuksessa ja nykyisten mallien tarkentamisessa. Tutkimushanke käynnistyi maaliskuussa 2013, ja sen kestoksi on arvioitu noin kolme ja puoli vuotta.

"Tutkimushankkeessa tullaan tarkastelemaan myös luotaavien mittalaitteiden operatiivista toimintavalmiutta. Tarkasteluun sisältyy arvio laitetyyppien luotettavuuden, ylläpitotarpeen, käytön, mahdollisten rajoitteiden sekä uudistuvien viranomaisvaatimusten täyttymisen osalta eri vuodenaikoina ja eri sääolosuhteissa", toteaa hankkeesta vastaava tutkija Herman Böök Ilmatieteen laitokselta. Tutkimuksessa arvioidaan myös mittaustietojen tulkintaan ja soveltamiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia.

Merialueiden läheisyydessä sijaitsevilta ydinvoimalaitoksilta vaaditaan monipuolisia havaintoja

Kaikki Suomen nykyiset, rakenteilla olevat ja lähitulevaisuudessa rakennettaviksi suunnitellut ydinvoimalaitokset sijaitsevat merialueiden välittömässä läheisyydessä. Sääolosuhteiden kattava havainnointi on haasteellista rannikkoalueilla, jossa vallitseviin olosuhteisiin vaikuttavat sekä merellinen että mantereinen ilmasto. Rannikkoalueiden sääilmiöiden mallinnustuloksia saadaan tarkennettua useampia mittauspisteitä sekä tavallista säämastoa korkeammalle ulottuvia havaintojärjestelmiä hyödyntämällä. Havaintomenetelmien kehittyminen on huomioitu myös Säteilyturvakeskuksen (STUK) ydinvoimalaitoksia koskevissa uudistuvissa viranomaisohjeissa, jotka mahdollistavat luotaavien tekniikoiden käytön aiempaa laajemmin.

Ensimmäinen mittausjakso käynnistyi kesäkuussa 2013

Tutkimushanke käynnistyi maaliskuussa 2013 ja ensimmäinen kuuden viikon mittausjakso alkoi Loviisan ydinvoimalaitoksen alueella kesäkuun alkupuolella. Mittauskampanjoita suoritetaan sekä Loviisan Hästholmenissa että Pyhäjoen Hanhikivellä yhteensä kahdeksan mittausjakson ajan. Mittaukset suoritetaan Ilmatieteen laitoksen laservaloon perustuvalla lidar-laitteistolla. Muiden laitetyyppien, kuten ääniaalloilla toimivan sodar-laitteiston, mukaan ottamista tutkimushankkeeseen tullaan harkitsemaan ensimmäisten mittausjaksojen jälkeen.

Ilmatieteen laitoksella on jo muutaman vuoden ajan ollut operatiivinen luotaavista tekniikoista koostuva säähavaintoverkosto käytössään. Laitoksella tehdään myös jatkuvaa tutkimusta luotaaviin tekniikoihin liittyen.

Esimerkki lidar-laitteiston tuottamasta tuulidatasta.

Lisätietoja:

Herman Böök, puh. 050 347 9488, herman.book@fmi.fi