Tiedotearkisto: 2000

Itämeren laivaliikenteestä huomattava typpikuormitus Suomeen

14.12.2000 12:00

Kolmekymmentä prosenttia Suomen alueelle laskeutuvasta typpidioksidiperäisestä typpilaskeumasta on lähtöisin Suomen kotimaisista päästöistä. Seuraavaksi suurin yksittäinen laskeuman aiheuttaja Suomen alueelle on Itämeren kansainvälinen laivaliikenne, jonka osuus Suomen kokonaistyppilaskeumasta on 10 %. Venäjän osuus on 9 %, Ruotsin 6% ja Saksan 5%. Typpilaskeuma aiheuttaa rehevöitymistä ja happamoitumista.

Itämeren alueen laivaliikenteen vuotuiseksi typpidioksidipäästöiksi on arvioitu noin 350 000 tonnia, mikä on suurempi määrä kuin koko Suomen vuotuinen typpidioksidipäästö (250 000 tonnia). Tiedot ilmenevät YK:n Euroopan talouskomission (ECE) alaisesta epäpuhtauksien seuranta- ja arviointiohjelman EMEP:in vuosiraportista.

Suomalaisiin satamiin suuntautuvan ulkomaan laivaliikenteen Suomen talousvyöhykkeellä aiheuttamiksi päästöiksi on VTT arvioinut noin 65 000 tonnia. Suomen ulkomaan laivaliikenteen päästöjen oletetaan lähivuosina kääntyvän lievään laskuun laivojen ominaispäästöjen pienenemisen vuoksi.

Suomen rikkilaskeuman suurin aiheuttaja on Venäjä, jonka osuus Suomen kokonaislaskeumasta nykyään on noin 30 prosenttia. Suomen omien päästöjen osuus on 17 %, Puolan 9%, Itämeren laivaliikenteen 6 % ja Viron 5 %. Venäjän rikkidioksidipäästöt ovat vähentyneet hitaammin kuin Suomen, joten sen osuus Suomen rikkilaskeuman lähdealueena on korostunut viime vuosikymmeninä. Suomen kokonaisrikkilaskeuma on kuitenkin pienentynyt vastaavana aikana. Rikkilaskeuma aiheuttaa maaperän ja vesistöjen happamoitumista.

Ilmatieteen laitos ylläpitää EMEP-ohjelmaan kuuluvaa taustailmanlaadun seurantaverkkoa Suomessa. Lisätietoja ohjelmasta ja laskeuman laadusta ja kehityksestä löydät ilmanlaadun verkkosivuilta.

Lisätietoja myös Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Pia Anttilalta puh. (09) 1929 5410.

Sekä:

EMEP 2000. Transboundary acidification and eutrofication in Europe. Summary Report 2000.

Kari Mäkelä, Anu Tuominen, Esa Pääkkönen, 2000. Suomen vesiliikenteen päästöjen laskentajärjestelmä MEERI 1999. MOBILE 2, VTT Yhdyskuntatekniikka, tutkimusraportti 535.