Tiedeuutiset

Ilmatieteen laitoksessa tehdään korkeatasoista ilmakehä- ja meriaiheista tutkimusta. Vuosittain julkaistaan noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.


Tiedeuutisten tavoitteena on kertoa Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja tutkimusten tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti. Näistä ja muusta Ilmatieteen laitoksen tiedeaiheista twiitataan myös @IlmaTiede-twitterissä.

« Takaisin

Kaupunkibussien päästöjä mitattiin todellisessa ajotilanteessa

Kaupunkibussien päästöjä mitattiin todellisessa ajotilanteessa

Ilmatieteen laitos oli mukana tutkimushankkeessa, jossa mitattiin 23 erilaisen kaupunkibussin päästöjä. Mittaukset tehtiin bussien todellisissa ajo-olosuhteissa, mikä on tärkeää, sillä laboratoriossa tehdyt mittaukset eivät välttämättä vastaa todellisessa ajotilanteessa syntyviä päästöjä.

Päästöjä mitattiin sekä varikkoalueella että linjan 24 reitillä Helsingissä. Mitattavat bussit edustivat erilaisten päästöluokkien busseja ja niissä oli käytössä erilaisia moottoreita, polttoaineita sekä päästöjen jälkikäsittelytekniikoita.

Ajotapa vaikutti päästömääriin

Mittauksissa havaittiin, että samanlaisten bussien päästöissä oli suuria eroja riippuen kuljettajan ajotavasta sekä jälkikäsittelylaitteiston toiminnasta. Bussien hiukkas- ja typenoksidipäästöille laskettiin päästökertoimet bussityypeittäin.

"Ajoneuvojen päästöjä mitataan yleensä laboratorio-olosuhteissa. Tällöin ajotilannetta voidaan kontrolloida tarkasti ja eri laboratorioissa tehdyt testit vastaavat toisiaan. Huonona puolena laboratoriossa tehdyissä testeissä on kuitenkin se, että ne eivät välttämättä vastaa tavanomaisessa ajotilanteessa syntyviä päästöjä. Tämän takia onkin tärkeää tutkia ajoneuvojen synnyttämiä päästöjä normaalissa liikenneympäristössä", toteaa Ilmatieteen laitoksen tutkija Sanna Saarikoski.

Dieselbusseista suurimmat päästöt

Etanoli- ja maakaasubusseilla mitattiin pienemmät päästöt kuin dieselbusseilla.

Suurimmat hiukkaspäästöt havaittiin vanhan teknologian EURO III ja EURO IV-päästöluokkien dieselbusseilla, kun taas uudemmilla EEV (Enhanced Environmental Friendly Vehicle) -luokan busseilla päästöt olivat pienemmät. EEV-luokan busseista selvästi vähäpäästöisimpiä olivat etanoli- ja maakaasubussit sekä hiukkasten että typenoksidien osalta.

Ilmatieteen laitosten analyysien mukaan bussien pakokaasussa olevat pienhiukkaset koostuivat suurimmaksi osaksi orgaanisesta materiaalista ja mustasta hiilestä eli noesta. Uusien dieselbussien hiukkaspäästöissä on suhteellisesti enemmän orgaanista materiaalia kuin vanhempien bussien hiukkasissa, jotka koostuivat enimmäkseen noesta. Maakaasu- ja etanolibussien hiukkaset olivat lähes yksinomaan orgaanista materiaalia. Bussien päästämä orgaaninen materiaali koostui lähinnä hiilivetytyyppisistä yhdisteistä, joihin oli sitoutunut vain vähän happea. Erityisesti maakaasubussien pakokaasun orgaaninen materiaali oli hyvin vähän hapettunutta johtuen niukasta hapen määrästä kaasumoottorissa. Etanolibussien päästöistä löydettiin kuitenkin useita orgaanisia yhdisteitä, jotka sisälsivät useita happiatomeja. Näiden yhdisteiden alkuperää ei pystytty tässä tutkimuksessa selvittämään, mutta niiden pohdittiin olevan peräisin esimerkiksi poltto- tai voiteluaineen lisäaineista tai yhdisteet olivat syntyneet etanolibusseissa olevassa pakokaasun jälkikäsittelylaitteistossa (kolmitiekatalysaattorissa).

Mittaukset tehtiin Nuuskija-autolla

Mittauksen tehtiin Metropolia ammattikorkeakoulun Nuuskija-autolla (http://nuuskija.metropolia.fi/), joka oli pakattu täyteen Metropolian, Tampereen teknillisen yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen mittalaitteita. Tutkimusyhteistyössä olivat mukana myös Helsingin Bussiliikenne Oy (HelB) ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY).

Ilmatieteen laitoksen osuutena tässä tutkimuksessa oli hiukkaspäästöjen kemiallisen koostumuksen selvittäminen. Tähän tarkoitukseen käytettiin aerosolimassaspektrometriä, joka pystyy määrittämään hiukkasten sisältämän noen, orgaanisen materiaalin, epäorgaaniset komponentit (sulfaatin, nitraatin, ammoniumin ja kloridin) sekä joitain metalleja.

Bussien päästöjä mitattiin ajamalla Nuuskijalla noin viiden metrin päässä tutkittavasta bussista. Mukana oli Euro III ja Euro IV-päästöluokkien dieselbusseja sekä EEV-päästöluokan busseja. EEV-luokan busseissa polttoaineena oli diesel, etanoli tai maakaasu. Testattavana oli myös dieselkäyttöinen EEV-luokan hybridibussi, joka hyödynsi kiihdytyksissä jarrutuksissa kerättyä sähköenergiaa. Uusimpia EURO VI- päästöluokan busseja ei ollut vielä mukana mittauksissa, mutta niiden päästöjä selvitetään jatkotutkimuksessa. "Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja paikallisen ilmanlaadun parantamiseksi tulisi kuitenkin siirtyä käyttämään mahdollisimman paljon täyssähköbusseja", Saarikoski toteaa.

Tutkimus tehtiin osana jo päättynyttä TEKES:in Energian ja ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymän (CLEEN; Cluster for Energy and Environment) Ympäristön mittaus ja monitorointi (MMEA; Measurement, Monitoring and Environmental Assessment) -tutkimusohjelmaa, jossa kehitettiin muun muassa uusia reaaliaikaisia mittaustekniikoita päästömittauksiin.

 

Lisätietoja:

Sanna Saarikoski, puh. 050 590 6091, sanna.saarikoski@fmi.fi

 

Liisa Pirjola, puh. 040 731 8045, liisa.pirjola@metropolia.fi

 

Saarikoski, S., Timonen, H. Carbone, S., Kuuluvainen, H.,  Niemi, J. V., Kousa, A., Rönkkö, T., Worsnop, D., Hillamo, R. & Pirjola, L.: Investigating the chemical species in submicron particles emitted by city buses, Aerosol Sci. Technol. 51, 317−329, 2017.

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02786826.2016.1261992

Pirjola, L., Dittrich, A., Niemi, J. V., Saarikoski, S., Timonen, H., Kuuluvainen, H., Järvinen, A., Kousa, A., Rönkkö, T. & Hillamo, R.: Physical and chemical characterization of real-world particle number and mass emissions from city buses in Finland. Environ. Sci. Technol. 50, 294−304, 2016.

http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.est.5b04105


Tiedeuutisten arkisto

Yhteyshenkilöt

 • Tutkimus ja menetelmäkehitys
  tutkimusjohtaja Yrjö Viisanen
  puh. 029 539 5400
 • Tutkimushallinnon koordinaattori Anna Salonen
  puh. 029 539 6002
 • Tiedeuutiset
  viestintäasiantuntija Eija Vallinheimo
  puh. 029 539 2231

IlmaTiede-twitter