Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kertomme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Metsien tuulituhoille alttiiden alueiden kartoittamista voidaan tehdä entistä tarkemmin

Metsien tuulituhoille alttiiden alueiden kartoittamista voidaan tehdä entistä tarkemmin

Metsillä on tärkeä rooli Suomen biotalousstrategiassa. Lisääntyvä puunkäyttö lisää harvennus- ja aukkohakkuita ja samalla tuulituhojen riskejä. Hyödyntämällä yksityiskohtaisia paikkatietoaineistoja sekä ilmastotietoja, on mahdollista kartoittaa tuulituhoille alttiimmat alueet ja hyödyntää tietoa hakkuiden suunnittelussa.

Metsiin pohjautuvalla biotaloudella on kasvava merkitys pyrittäessä hillitsemään ilmastonmuutosta ja edistettäessä kestävää taloudellista kehitystä. Suomessa yli 50 % biotaloudesta pohjaa kestävästi toteutettuun metsien hoitoon ja hyödyntämiseen. Voimakkaat tuulet ovat Suomessa suurin abioottisten metsätuhojen aiheuttaja. Metsien lisääntyvä hyödyntäminen kasvattaa metsien hakkuita ja tämä voi edelleen lisätä tuulituhoille alttiita metsäalueita. Tuulituhoriskiä voidaan pienentää huomioimalla tuulituhoriski jo hakkuita suunniteltaessa.

Säähavaintojen ja säähavaintoihin pohjautuvien ns. uudelleenanalyysien avulla voidaan arvioida voimakkaiden tuulten alueellinen vaihtelu karkealla muutaman kymmenen kilometrin alueellisella tarkkuudella. Metsätaloudessa tarvitaan kuitenkin alueellisesti yksityiskohtaisempaa tietoa tuulituhoriskialueista.

Tuulikentän alueelliseen vaihteluun vaikuttaa maaston muodot ja maankäyttö. Avoimella merellä, järvillä ja tuntureiden huipuilla tuulee voimakkaammin kuin metsäisissä paikoissa. Samoin vaarojen tuulenpuoleisilla rinteillä tuuli on voimakkaampaa kuin vaaran juurella. Maaston korkeusvaihtelut sekä maankäyttötiedot ovat saatavilla suurella alueellisella tarkkuudella. Näiden paikkatietoaineistojen sekä analysointiin soveltuvien ohjelmistotyövälineiden avulla voidaan kartoittaa tuulituhoille alttiimmat alueet ja tarkentaa karkean alueellisen tarkkuuden tuuliarvioita. Kehittämäämme voimakkaiden tuulten alueellistamismenetelmää testattiin 26 eri puolilla Suomea sijaitsevan säähavaintoaseman sijaintipaikoille sekä Pohjois-Suomeen Pyhätunturin alueelle. Sovelluksemme tuulikentän alueellinen vaihtelu arvioitiin 20 metrin tarkkuudella. Tutkimuksen mukaan menetelmä pystyi hyvin kuvaamaan voimakkaiden tuulten alueellista vaihtelua tyypillisessä suomalaisessa maastossa ja menetelmää voidaan soveltaa metsätuhoriskien arvioin apuna.

Tutkimus on osa Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa "Kestävä, ilmastoneutraali ja resurssitehokas metsäbiotalous (Forbio)" –hanketta.

Lisätietoja:

Tutkija Ari Venäläinen, puh. 050 313 7185, ari.venalainen@fmi.fi

Venäläinen, A., Laapas, M., Pirinen, P., Horttanainen, M., Hyvönen, R., Lehtonen, I., Junila, P., Hou, M. ja Peltola, H., 2017. Estimation of the high-spatial-resolution variability in extreme wind speeds for forestry applications. Earth Syst. Dynam., 8, 529–545, 2017, https://doi.org/10.5194/esd-8-529-2017.

http://www.earth-syst-dynam.net/8/529/2017/


Lisää tiedeuutisia arkistossamme

Yhteyshenkilöt

Tieteellinen johtaja Ari Laaksonen
puh. 029539 5530

Meteorologia ja meritiede:
Toimialajohtaja Sami Niemelä
puh. 029 539 4172

Ilmastontutkimus:
Toimialajohtaja Hannele Korhonen
puh. 029 539 2135

Avaruus- ja kaukokartoitus:
Toimialajohtaja Jouni Pulliainen
puh. 029 539 4701