Tiedeuutiset

Ilmatieteen laitoksessa tehdään korkeatasoista ilmakehä- ja meriaiheista tutkimusta. Vuosittain julkaistaan noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.


Tiedeuutisten tavoitteena on kertoa Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja tutkimusten tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti. Näistä ja muusta Ilmatieteen laitoksen tiedeaiheista twiitataan myös @IlmaTiede-twitterissä.

« Takaisin

Uutta tietoa Arktisen alueen säteilyenergiataseen satelliittimittausten tarkkuudesta

Uutta tietoa Arktisen alueen säteilyenergiataseen satelliittimittausten tarkkuudesta

Satelliittikaukokartoitus on lähes ainoa tapa kartoittaa kattavasti Arktisen alueen energiatasetta. Satelliitti-aineistojen tarkkuudesta löytyi tutkimuksessa heikkouksia, jotka korjaamalla saadaan täsmennettyä tietoa alueen säteilyenergiataseesta.

Lumen ja jään peittämällä Arktisella alueella säteilyenergiataseella on olennainen merkitys: taseen ollessa positiivinen, maan pinnalle saapuu auringosta ja maan ilmakehästä enemmän säteilyenergiaa kuin siltä poistuu. Ylijäämä on silloin käytettävissä lumen ja jään lämmittämiseen ja sulattamiseen. Taseen alijäämä taas mahdollistaa jäätymisen. "Pitkällä aikavälillä muutokset tässä energiataseen vuosikierrossa kytkeytyvät vahvasti alueellisten ja jopa globaalien ilmasto-olosuhteiden muutoksiin", toteaa Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Aku Riihelä.

Korjaamalla löydettyjä heikkouksia voidaan parantaa vanhojenkin aikasarjojen käytettävyyttä

Arktisen alueen haastavien ympäristöolojen vuoksi satelliittikaukokartoitus on lähes ainoa tapa kartoittaa kattavasti alueen energiatasetta. Tuoreessa tutkimuksessa on arvioitu nykyisten satelliittikaukokartoitusmenetelmien ja aikasarjojen tarkkuutta ja verrattu niitä Grönlannin mannerjäätiköltä ja Pohjoiselta jäämeren pinnalta kerättyihin referenssimittauksiin. "Vertailu paljasti uusimpien menetelmien ja aikasarjojen sopivan parhaiten referenssiaineistoon. Samalla kuitenkin paljastui kaikista arvioiduista satelliitti-aineistoista myös heikkouksia. Korjaamalla löydettyjä heikkouksia voidaan parantaa niin uusien kuin vanhojen aikasarjojen käytettävyyttä Arktisen ympäristön muutosten selittämisessä ja seurannassa", Riihelä toteaa.

Tutkimuksessa arvoitiin kolmea satelliittipohjaista aikasarjaa. Niistä uusin, CERES- ja MODIS-satelliitti-instrumentteihin perustuva aikasarja, osoittautui tarkimmaksi. Kuitenkin myös siitä löydettiin lieviä puutteita, jotka liittyvät etenkin aikasarjan pohjana olevaan Arktisen merijään heijastavuuteen eli albedoon. Kaksi muuta vanhempaan AVHRR-satelliitti-instrumenttiperheeseen pohjautuvaa aikasarjaa erosivat referenssimittauksista enemmän. "Yllättävä löydös oli näiden kahden aikasarjan suuret erot myös toisiinsa, vaikka aikasarjoilla on yhtenäinen alkuperä. "

Vanhempaan satelliitti-instrumentiin perustuvan aikasarjan virheet johtuvat pääosin siihen sisältyvistä luokitteluvirheistä kirkkaan lumen ja jään pinnan ja paksun pilvipeitteen välillä. Käytettäessä uusimpia satelliittihavaintoja vanhemman laskentamenetelmän kanssa saavutettiin hyvä tarkkuus lasketussa energiataseessa. Tämä osoittaa, että myös vanhempiin satelliittimittauksiin pohjautuva energiatase voi olla tarkka, jos lumen ja jään päällä havaittujen pilvien laskettua määrää ja ominaisuuksia parannetaan jatkotutkimuksin. Tämän tavoitteen toteutuessa on mahdollista jatkossa rakentaa yli 35 vuoden säteilyenergiatase Arktiselta alueelta tutkimuksen ja ilmaston mallinnuksen tueksi.

Tutkimus toteutettiin useiden eurooppalaisten ilmatieteiden laitosten ja yliopistojen sekä Yhdysvaltain ilmakehä- ja meritutkimuskeskus NOAAn yhteistyönä. Suomen osuutta rahoitti Suomen Akatemia.

Lisätietoja:

Tutkimusprofessori (Tenure Track) Aku Riihelä, aku.riihela@fmi.fi

Riihelä, A., J. R. Key, J. F. Meirink, P. Kuipers Munneke, T. Palo, and K.-G. Karlsson (2017), An intercomparison and validation of satellite-based surface radiative energy flux estimates over the Arctic, J. Geophys. Res. Atmos., 122, doi:10.1002/2016JD026443.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016JD026443/full


Tiedeuutisten arkisto

Yhteyshenkilöt

 • Tutkimus ja menetelmäkehitys
  tutkimusjohtaja Yrjö Viisanen
  puh. 029 539 5400
 • Tutkimushallinnon koordinaattori Anna Salonen
  puh. 029 539 6002
 • Tiedeuutiset
  viestintäasiantuntija Eija Vallinheimo
  puh. 029 539 2231

IlmaTiede-twitter