Ilmakehä-ABC

Ilmakehä-ABC sisältää hakusanoja selityksineen Ilmatieteen laitoksen tutkimusaloilta eli meteorologiasta, klimatologiasta, ilmanlaadusta, avaruustutkimuksesta, geofysiikasta ja merentutkimuksesta.

Sanastoa on päivitetty viimeksi 10.10.2018. Hakusanoja on 398 kpl. Uusin sana on "Hiilinielu".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Z  Ä  Kaikki

Pakkasen purevuus

Ihmisen aistima lämpötila ei ole sama kuin mitä lämpömittari näyttää, vaan tuuli lisää pakkasen purevuutta. Tämä johtuu siitä, että pakkasella paljaalta iholta häviää lämpöä sitä nopemmin mitä kovempi tuuli vallitsee. Myös kosteus vaikuttaa pakkasen purevuuteen paljalla iholla. Chill factor

Paleoklimatologia

on tieteenala, jossa tutkitaan maapallon ilmastollisia oloja ajalta ennen meteorologisilla mittalaitteilla tehtyjä havaintoja aina miljoonia vuosia ajassa taaksepäin. Paleoklimatologiassa käytetään esimerkiksi jäätikkökairauksista, merenpohjan sedimenteistä ja puulustoista saatuja epäsuoria tietoja (proksidatoja) ilmaston muutoksista - Paleoclimatology

Palleropilvi

Pikkuruisista valkoisista, varjottomista palleroista muodostuva yläpilvikerros yli 5 km korkeudessa, ”taivas rastaanrinnalla”. Pallerot ovat usein järjestyneet jonoihin tai ryhmiin. Palleroiden näennäinen koko on enintään yksi aste (pikkusormen leveys ojennetun käsivarren päässä).  - Cirrocumulus (Cc)

Pallosalama

on tieteellisesti toistaiseksi selittämätön ukkosen aikana havaittu salamankaltainen hitaasti purkautuva sähköinen ilmiö. Pallosalama leijuu vapaasti ilmassa ja kestää useita sekunteja ja liikkuu hitaasti valaisten suunnilleen kuten voimakas hehkulamppu. Se on kooltaan muutamasta senttimetristä metriin. Pallosalama voi hävitä paukahtaen tai myös äänettömästi eikä aiheuta merkittäviä tuhoja kuten varsinainen salama. Monet tutkijat pitävät kuitenkin pallosalamaa epäfysikaalisena kuvitelmana. - Ball lightning

Palmén, Erik

(1898-1985). Meteorologi, Merentutkimuslaitoksen johtaja (1939-1947), Suomen Akatemian jäsen (1948-1968). Kansainvälisesti tunnetuin suomalainen meteorologian tutkija. Palmén oli 1940-luvulla keskeinen vaikuttaja Chigagon koulukunnassa, joka loi suihkuvirtauksen käsitteen. Geofysiikan Seura myöntää hänen kunniakseen hopeisen Palmén-mitalin ansioituneille geofyysikoille. Palménin mukaan Ilmatieteen laitoksen ja Merentutkimuslaitoksen uuden toimitalon Dynamicumin osoite on Erik Palménin aukio 1.

Pasaatituuli

syntyy molemmille puolille päiväntasaajaa, kun hepoasteilla vallitsevilta korkeapainevyöhykkeiltä säännölliset planetaariset tuulet puhaltavat kohti päiväntasaajaa. Pohjoisella pallonpuoliskolla Coriolisvoiman vaikutuksesta tuulen suunta on koillinen (koillispasaati) ja eteläisellä pallonpuoliskolla se on kaakko (kaakkoispasaati). - Trade wind

Pascal

on SI-järjestelmän mukainen paineyksikkö, jonka symboli on Pa. 1 Pa = 1 newton/m2. Aikaisemmin käytettiin lyhennettä bar tai b; 1 bar = 106 dyn/cm2 (c.g.s.-järjestelmässä). Meteorologiassa on käytetty yksikköä millibaari (mb). Normaali-ilma-kehän paine on noin 1013 mb. 1000 mb ~ 750 elohopeamillimetriä (mm-Hg, torria). SI-yksiköissä 1 mb = 100 Pa = 1 hPa. Pa on pascal, joka on paineen yksikkö. Nykyään säätiedotuksissa käytetään ilmanpaineen yksikkönä hehtopascalia (hPa), vaikka SI-järjestelmän periaatteiden mukaisesti kPa olisi suosi-teltavampi. Silloin ilmanpaine olisi 100 kPa:in luokkaa. B. Pascal (1623-1662) ranskalainen filosofi, matemaatikko ja fyysikko, joka tutki mm. ilmanpainetta - Pressure, bar

pH-luku

ilmoittaa liuoksen happamuusasteen. Se mittaa aktiivisten vetyionien määrää. Kun pH-luku laskee yhden yksikön verran happamuus kasvaa kymmenkertaiseksi. Neutraalin liuoksen pH-luku on 7. Sitä suuremmat arvot liittyvät emäksiin (esim. lipeä eli natriumhydroksidi) pienemmät happoihin (esim. suolahappo). - pH number

Piilevä lämpö

eli latentti lämpö tarkoittaa vesihöyryyn sitoutunutta lämpöenergiaa, joka vapautuu ilmakehään vesihöyryn tiivistyessä esimerkiksi pilviksi ja sateeksi. Sillä on tärkeä merkitys matalapainesysteemien kehityksessä - Latent heat

Piiru

aste

Pikku jääkausi

on ilmastollisesti kylmä kausi, joka ajoittui suunnilleen vuosiin 1450 - 1850. Tuona aikana ainakin Euroopassa oli useita kylmiä kausia, jolloin keskilämpötila oli 2-3 °C normaalia alempi. Pikku jääkausi oli kylmin kausi sitten jääkauden päättymisen (Suomessa noin 10000 vuotta sitten). Erityisen kylmää oli 1600-luvun viimeisellä kymmenluvulla, jolloin muun muassa Suomessa koettiin tuhoisia katokausia. Pikku jääkauden aikaan muuallakin maapalloa oli pitkiä kylmiä periodeja, mutta ei aina samanaikaisia. Pikku jääkaudella oli myös lämpimiä kausia, joten kyseessä ei ole yhtenäinen koko maapallon kattava "jääkausi", vaan ilmastolliset olosuhteet vaihtelivat suuresti eri puolilla maapalloa. - Little Ice Age

Pilvi

on pisaroiksi tai jääkiteiksi tiivistynyttä vesihöyryä. Maanpinnalta kohoava ilma jäähtyy noin 1 °C verran sataa metriä kohden. Kun nousussa lämpötila saavuttaa kastepisteen, vesihöyry alkaa tiivistyä pisaroiksi, syntyy pilvi. Jos pilvessä on jääkiteitä, vesihöyry härmistyy kiteisiin, jotka voivat kasvaa isommiksi lumikiteiksi ja sataa alas lumena. - Cloud

Pitoisuus

on tietyn aineen määrä sekoittuneena ilmaan, veteen tai maahan. Aine voi olla kaasumainen, nestemäinen tai kiinteä. Määrä ilmaistaan yleensä suhteellisina osuuksina paino- tai tilavuusyksikköä kohden esimerkiksi prosentteina (%), promilleina (o/oo) tai miljoonasosina (ppm). Se voidaan ilmoittaa myös paino-yksiköissä, esimerkiksi mg/l. Suurten aerosolihiukkasten osalta voidaan usein antaa hiukkasten lukumäärä tilavuusyksikössä. - Concentration

Planetaariset tuulet

ovat maapallon ilmakehän yleiseen tuulijärjestelmään kuuluvia pysyväistuulia, kuten pasaatit ja länsituulet. - Planetary winds

Planetologia

on aurinkokunnan planeettoja tutkiva tieteenala. - Planetology

Plasma

on ionisoitunutta kaasua. Se koostuu positiivisista ioneista ja negatiivisistä elektroneista. Plasma on kokonaisuudessaan sähköisesti neutraali, mutta johtaa hyvin sähköä. Sähkö- ja magneettikenttä vaikuttavat sen liikkeisiin. Maapallon lähiavaruudessa aurinkotuuli on plasmaa. - Plasma

Pohjois-Atlantin oskillaatio

kts.NAO - North-Atlantic Oscillation

Polaaripyörre

tai napapyörre on ilmakehään napa-alueille talvisaikaan syntyvä 10-80 km korkeudelle napoja kiertävä koko napaseutualueen kattava tuulijärjestelmä. Sen reunat ulottuvat suunnilleen leveysasteelle 60. Napapyörrettä kiertävät rajut tuulet, joiden nopeus on jopa 100 m/s. Napapyörteellä on tärkeä merkitys napaseutujen otsonikadon muodostumiseen, koska napapyörteen sisällä oleva ilma jäähtyy voimakkaasti eikä ole vuorovaikutuksessa muiden ilmamassojen kanssa. Tällöin otsonia tuhoavat kemialliset reaktiot toimivat tehokkaimmin. Pohjoisen napa-alueen (arktika) napapyörre ei ole yhtä pysyvä kuin eteläisen pallonpuoliskon pyörre. Tästä johtuen pohjoisen pallonpuoliskon otsonikato ei ole niin laaja-alainen ja syvä kuin eteläisellä pallonpuoliskolla. - Polar vortex

Polaaririntama

muodostuu vyöhykkeelle, missä kylmä, polaarinen merellinen ja lämmin keskileveysasteiden merellinen ilmamassa kohtaavat. Siihen muodostuu matalapaineita säärintamineen. - Polar front

Polanne

Kovaksi ja tiiviiksi polkeutunut lumikerros, jollainen tyypillisesti muodostuu jalankulkuväylille ja autoteille, jos niitä ei aurata lumisateen jälkeen. - Hard compressed snow layer

Pouta

on selkeä tai pilvinen, mutta sateeton säätila. - Dry weather

ppm

on pitoisuusmitta, tilavuuden miljoonasosa ("parts per million"). Sitä käytetään hyvin pienten pitoisuuksien mittana. ppm on prosentin kymmenestuhannesosa. Esimerkiksi maapallon ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on tällä hetkellä noin 400 ppm. - Parts per million

Proksiaineisto

on esimerkiksi jäätiköistä, merenpohjan kerrostumista puun vuosilustoista mitattuja suureita, joiden avulla voidaan epäsuorasti selvittää maapallon ilmastollista historiaa (paleoklimatologia) jopa miljoonia vuosia ajassa taaksepäin. Sana proksi tulee latinakielen sanasta "proximus", joka tarkoittaa lähellä olemista. Niinpä esimerkiksi puiden vuosilustot eivät suoraan anna lämpötiloja, mutta ovat niihin läheisesti verrannollisia. - Proxy data

Puoliintumisaika

on aika, jonka kuluessa radioaktiivisen aineen määrä vähenee puoleen radioaktiivisen hajoamisen seurauksena. Tällöin puolet aineesta on muuttunut muuksi aineeksi. Jokaisella radioaktiivisella aineella on sille ominainen puoliintumisaika. Esimerkiksi radon-kaasun puoliintumisaika on noin 4 päivää, mutta uraani-235 satoja miljoonia vuosia. - Half-life

Puuska

on hetkellinen tuulen nopeus, joka ylittää tuulen nopeuden 10 minuutin keskiarvon. - Gust

Pyyhkäisymatka

(merellä tai järvellä) Etäisyys rantaan havaintopaikalta tuulen tulosuunnassa, eli matka, jonka tuuli on saanut vapaasti kasvattaa aallokkoa.

Pyörremyrsky

on trooppisilla tai subtrooppisilla leveysasteilla esiintyvä myrsky. Esiintymispaikasta riippuen sitä kutsutaan hurrikaaniksi tai taifuuniksi. Pyörremyrsky on voimakas matalapaine, jossa tuulet kiertävät spiraalimaisesti myrskyn keskustaa. Trooppisen pyörremyrskyn keskimääräinen elinaika on noin viikko. Kun pyörremyrskyn suurin tuulen nopeus ylittää 33 m/s sitä sanotaan hirmumyrskyksi. - Hurricane

Päästö

on ihmisen toiminnasta johtuva aineen tai energian ei-toivottu siirtymä lähteestä ympäristöön. Tunnetuimpia päästölajeja ovat teollisuuden ja liikenteen aiheuttamat kasvihuonekaasut. - Emission