Tiedotearkisto: 2009

Ilmatieteen laitos aloittaa runsaista sateista varoittamisen

26.5.2009 12:50

Esimerkkikuva uudenlaisesta varoituskartasta.

Ilmatieteen laitos kehittää varoitusjärjestelmäänsä ottamalla toukokuussa käyttöön uusia varoituksia. Ukkosia, voimakkaita tuulia ja runsaita sateita koskevat varoitukset helpottavat entisestään vaarallisiin säätilanteisiin varautumista ja lisäävät turvallisuutta.

Uudet varoitukset koskevat ukkospuuskia, maa-alueiden tuulivaroituksia ja sateita. Samalla näihin varoituksiin tulee kolmiportainen jaottelu, joka helpottaa sääilmiöiden vaarallisuuden arviointia ja vaarallisiin säätilanteisiin varautumista. Uusissa varoituksissa käytettävä kolmiportaisuus ja värikoodit yhdistävät Suomen samalla yhteiseurooppalaiseen Meteoalarm-varoitusjärjestelmään.

Käyttöön kaksi erilaista sadevaroitustyyppiä
Kokonaan uutena varoitusmuotona Ilmatieteen laitos ottaa toukokuussa käyttöön sadevaroitukset. Varoituksia on kahta eri lajia. Toinen varoitustyyppi varoittaa lyhytkestoisesta, ukkostyyppisestä rankkasateista. Varoitusrajoina ovat sademäärät, jotka ylittävät 20, 30 tai 45 millimetriä tunnissa.
Lyhytkestoisen kuurotyyppisen sateen lisäksi varoitetaan erikseen pidempikestoisista, yhden vuorokauden aikana kertyvistä runsaista sateista. Siinä sademäärien rajat ovat 50, 70 tai 120 millimetriä vuorokaudessa. Erityistä lumisadevaroitusta ei ole, mutta runsas lumentulo näkyy talvella muun muassa kelivaroituksissa.

Maa-alueiden ja sisävesien ukkospuuska- ja tuulivaroitukset täsmentyvät
Ukkospuuskista varoitetaan toukokuusta alkaen kolmiportaisesti rajun ukonilman varoituksella kaikkialle maa-alueille riippumatta siitä, esiintyvätkö puuskat maalla vai sisävesillä. Aiemmin käytössä oli vain yksiportaiset sisävesiä tai maa-alueita koskevat varoitukset. Varoituskartalla uudet rajun ukonilman varoitukset on merkitty seuraavasti:

* Keltainen salama: Ukkospuuskissa tuuli ylittää 15m/s
* Oranssi salama: Ukkospuuskissa tuuli ylittää 25 m/s
* Punainen salama: Ukkospuuskissa tuuli ylittää 30 m/s.

- Ukkospuuskien ja -sateiden kohdalla tulee muistaa, että ne ovat lyhyen kestonsa vuoksi haastavia ennustaa. Kesän sateet voivat syntyä ja laantua nopeasti, ja runsaat sateet voivat tulla hyvin pienelle alueelle, toteaa meteorologi Ari-Juhani Punkka.

Aiemmin maa-alueiden tuulivaroituksella varoitettiin sekä ukkospuuskista että laaja-alaisista matalapaineisiin liittyvistä voimakkaista tuulista. Muutoksen jälkeen varoituksen rooli selkiytyy, kun maa-alueiden tuulivaroitus koskee vain laaja-alaisia matalapainetuulia. Myös maa-alueiden tuulivaroituksissa otetaan käyttöön kolmiportaisuus ja Meteoalarm-värikoodit. Lisäksi varoitusrajat sidotaan keskituulen sijaan tuulen puuskien voimakkuuteen. Varoitusrajat ovat 20, 25 ja 30 m/s. Merialueiden tuulivaroitukset eivät muutu.

Varoitusten kehittämistyö jatkuu
Toukokuussa tapahtuva muutos on ensimmäinen osa laajempaa Ilmatieteen laitoksen varoitusjärjestelmän muutosta. Vuosien 2010 ja 2011 aikana perinteinen 24 tunnin varoitusaika laajenee 3 - 5 vuorokauden päähän, ja lisäksi ensimmäisiä tunteja koskevaa varoittamista tehostetaan kaikkein vaarallisimmissa säätilanteissa. Samalla varoitettavien ilmiöiden kirjo laajenee muun muassa äärilämpötiloihin, meriveden korkeuteen ja aallonkorkeuksiin liittyvillä varoituksilla.

Ilmatieteen laitos ryhtyy myös varoitusmuutoksen lisäksi kehittämään tosiaikaisia rankkasadevaroituksia ja niiden jakelujärjestelmää, joka perustuu mm. säätutka-, satelliitti- ja salamanpaikannusmittauksiin. Nämä varoitukset uusitaan jopa puolen tunnin välein jokaiselle Suomen paikkakunnalle ja jaetaan internetin sekä matkapuhelinten välityksellä. Kukin käyttäjä voi itse asettaa omat varoitusrajansa sateen voimakkuudelle. Järjestelmä tulee koekäyttöön vuonna 2011. Tätä RAVAKE-kehityshanketta tukee Tekes sekä joukko kotimaisia yrityksiä ja yhteisöjä.

Lisätietoa:
Ari-Juhani Punkka, puh. (09) 1929 3630, ari-juhani.punkka@fmi.fi
RAVAKE-hanke: Jarmo Koistinen, puh. (09) 1929 3618, jarmo.koistinen@fmi.fi

Voimassa olevat varoitukset
Tietoa varoituksista


Meteoalarm

Tietoa Meteoalarm-palvelusta

Meteorologiska institutet börjar varna för rikliga regn

Meteorologiska institutet utvecklar sitt varningssystem genom att införa nya varningar i maj. Varningar för åskväder, kraftiga vindar och rikliga regn gör det ännu lättare än tidigare att förbereda sig på farliga vädersituationer och ökar säkerheten.

De nya varningarna gäller åskbyar, vindvarningar för landområden och regn. Samtidigt införs en tregradig indelning i dessa varningar, vilket gör det lättare att bedöma farlighetsgraden hos meteorologiska fenomen och att förbereda sig för farliga vädersituationer. I och med den nya tregradiga indelningen och färgkoderna tas Finland samtidigt med i det internationella varningssystemet Meteoalarm.

Två olika typer av nederbördsvarning införs
Som en helt ny typ av varning tar Meteorologiska institutet i bruk nederbördsvarningar i maj. Det finns två olika slags varningar. Den ena typen av varning varnar för kortvarigt störtregn. Varningar utfärdas då regnmängderna överstiger 20, 30 eller 45 millimeter per timme.
Utöver kortvarigt störtregn utfärdas separata varningar för långvarig riklig nederbörd som hopar sig inom ett dygn. Vid sådana regn är varningsgränserna 50, 70 eller 120 millimeter per dygn. Någon särskild varning för snöfall finns inte, men rikligt snöfall framgår på vintern bland annat av varningarna för dåligt väglag.

Varningarna för åsk- och vindbyar preciseras
För åskbyar varnas från och med maj enligt en tregradig skala på alla landområden oberoende av om byarna förekommer på land eller på insjöarna. Tidigare användes ingen gradering vid varningar för insjö- eller landområden. På varningskartan anges de nya varningarna för våldsamt åskväder på följande sätt:

* Gul blixt: I åskbyarna överstiger vindhastigheten 15 m/s
* Orange blixt: I åskbyarna överstiger vindhastigheten 25 m/s
* Röd blixt: I åskbyarna överstiger vindhastigheten 30 m/s

- Då det gäller åskbyar och -skurar bör man komma ihåg att de är svåra att förutspå på grund av att de varar en så kort tid. Sommarregn kan uppstå och avta snabbt, och rikliga regn kan uppstå på mycket små områden, konstaterar meteorolog Ari-Juhani Punkka.

Med vindvarningar för landområden varnade man tidigare både för åskbyar och omfattande kraftiga vindar som berodde på lågtryck. Efter reformen förtydligas varningens roll då vindvarningen för landområden endast gäller omfattande lågtrycksvindar. Den tregradiga indelningen och Meteoalarm-systemets färgkoder införs även för vindvarningar för landområden. Dessutom binds varningsgränserna till vindstyrkan i byarna i stället för till medelvinden. Varningsgränserna är 20, 25 och 30 m/s. Vindvarningarna för havsområden förblir oförändrade.

Utvecklingen fortsätter
Den förändring som sker i maj är den första fasen av en mera omfattande reform av Meteorologiska institutets varningssystem. Under år 2010 och 2011 förlängs den traditionella 24 timmars varseltiden till 3-5 dygn samtidigt som varnandet under de första timmarna effektiveras vid de allra farligaste vädersituationerna. Samtidigt utökas typerna av varningar till att omfatta varningar för bland annat extrema temperaturer, havsvattenstånd och våghöjder.

Utöver varningsändringen börjar Meteorologiska institutet även utveckla varningar för skyfall som fungerar i realtid samt ett distributionssystem för dessa som baserar sig på bl.a. väderradar-, satellit- och blixtlokaliseringsmätningar. Dessa varningar förnyas upp till en gång per halvtimme för alla orter i Finland och distribueras med hjälp av Internet och mobiltelefoner. Varje användare kan själv bestämma sina varningsgränser när det gäller skyfallets kraft. Systemet tas i testbruk år 2011. Detta RAVAKE-utvecklingsprojekt stöds av Tekes samt ett flertal inhemska företag och samfund.

Mera information:
Ari-Juhani Punkka, tfn (09) 1929 3630, ari-juhani.punkka@fmi.fi
RAVAKE: Jarmo Koistinen, puh. (09) 1929 3618, jarmo.koistinen@fmi.fi
Varningar i kraft
Information om varningarna


Meteoalarm

Information om Meteoalarm