Tiedotearkisto: 2011

Itämeren tutkimusohjelman Suomen valmistelut päätökseen

22.7.2011 13:21

Yli 90 johtavaa merentutkimuksen toimijaa vahvisti tänään Suomen lähivuosien painopisteet Itämeren tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Ne otetaan huomioon koko Itämeren alueen kattavassa BONUS-tutkimusohjelmassa.

Kuva: Hannu Manninen

Kuva: Hannu Manninen

100 miljoonan euron BONUS-tutkimusohjelma tuottaa Itämerelle räätälöityjä käytännönläheisiä ratkaisuja suojeluun ja ehdotuksia ohjauskeinoiksi. Ohjelman perustamisesta päätti Euroopan parlamentti ja neuvosto kesällä 2010. Tarkoitus on ottaa huomioon Itämeren ympäristölliset ja ilmastolliset erityispiirteet sekä alueen taloudelliset, poliittiset ja yhteiskunnalliset tekijät.

”On tärkeää, että Itämerta tarkastellaan kokonaisuutena ja kaikkien Itämeren maiden päätöksentekijät ovat yhdessä luomassa vahvaa, tietotarpeisiin pohjaavaa tutkimusohjelmaa”, totesi Kaisa Kononen, BONUS-ohjelman toimitusjohtaja. ”Näin varmistamme, että tuotettu tieto hyödyttää alueellista ja kansallista päätöksentekoa.”

Suomessa tehtyjen kartoitusten perusteella tutkimuksen painopisteitä ovat: 1) merenkulun turvallisuus, 2) poliittinen ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus, 3) kestävä merialueidensuunnittelu, jossa huomioidaan sekä ekosysteemin rakenne ja toiminta että ympäristöystävällinen merenkulku sekä 4) Itämeren ja sen rannikkoalueiden ekosysteemien tarjoamien hyödykkeiden ja palvelujen tutkimus. Ajatuksena on, että kaikissa kolmessa vuosina 2012–2016 toteutettavassa BONUS-haussa on mukana 2-3 teemaa, joille ohjelman monitieteiset, useamman maan yhteiset tutkimuskonsortiot rakentavat tutkimusprojektinsa.

”Tärkeänä keskusteluissa on noussut esille tutkimustiedon käytettävyys päätöksenteossa sekä soveltavan ja perustutkimuksen tarpeet,” sanoi Elina Nikkola, Suomen BONUS-lähettiläs Suomen Akatemiasta. ”Myös tutkimuksen aikataulutusta suhteessa poliittiseen päätöksentekoprosessiin on syytä selkeyttää. Sopimusneuvottelut ja direktiivien toimeenpano etenee tietyn aikataulun mukaan. Niitä tukeva tutkimuskin tulee aikatauluttaa tähän sopivaksi.”

Nyt päättyvän kansallisen valmisteluvaiheen jälkeen tutkimusohjelman valmistelua jatketaan maaliskuussa 2011 kokoontuvassa kaikkien Itämeren maiden yhteisessä työpajassa. Sen jälkeen ohjelman tarkempi sisältö hyväksytään kesällä 2011. Ensimmäinen BONUS-haku käynnistyy ensi talvena, mutta jo tämän vuoden lopulla
saadaan tuloksia BONUS+ pilottihankkeista.

Merien tutkimuksen kansallisen strategian valmistelussa laaja sidosryhmä

Tänään esillä oli myös parhaillaan valmisteilla oleva kansallinen merentutkimuksen strategia. Strategian halutaan palvelevan mahdollisimman hyvin tiedon hyödyntäjiä. Niinpä kansallinen merentutkimuksen koordinaatioryhmä onkin toteuttanut laajan sidosryhmäkyselyn, jossa selvitettiin ministeriöiden ja elinkeinoelämän mereen liittyviä tietotarpeita. Näitä on paljon.

Kyselyn koordinoineen Ilmatieteen laitoksen tutkimusjohtajan Yrjö Viisasen mukaan merentutkimukselta kaivataan laajalti tietoa, joka liittyy esimerkiksi merenkulun turvallisuuteen, öljyonnettomuuksien kaltaisiin ympäristöriskeihin, ympäristön tilaa kohentaviin teknologioihin, ilmastonmuutokseen ja sen vaikutukseen merenkulkuun. Myös merien vaikutus ilmastonmuutokseen, esimerkiksi Jäämeren sulamisen vaikutus ilmastoon on yksi tutkimuskohteista. Lisäksi viestintä ja tiedon siirto, kansainvälinen tutkimusyhteistyö ja tiedon tuottaminen poliittisen päätöksenteon tarpeisiin koettiin tärkeiksi. Lisää panostusta toivottiin näiden lisäksi suojelu- ja toimintaohjelmien tutkimukseen sekä geoinformaation, erityisesti kaukokartoituksen tutkimukseen.

Samalla kysyttiin, millä keinoin tutkimusta voitaisiin nykyistä paremmin hyödyntää niin politiikkavalmistelussa kuin yritystoiminnassakin. Kansallinen merentutkimuksen ja merenkulkua palvelevan tutkimuksen strategiatyö valmistuu maaliskuun lopussa.

 

”Merentutkimuksen strategiatyön ja BONUS-tutkimusohjelman strategisen agendan kehittämisen samanaikaisuus on mahdollistanut erittäin tuloksekkaan vuorovaikutuksen. Nyt sidosryhmien kanssa käyty vuoropuhelu ja näkemykset tutkimustiedon tarpeista saadaan hyvin kiinnitettyä molempiin prosesseihin”, sanoi kansallisen merentutkimuksen koordinaatioryhmän puheenjohtaja, Suomen ympäristökeskuksen merikeskuksen johtaja Mari Walls.

Lisätietoja:


Maija Sirola, viestintäpäällikkö, BONUS, maija.sirola(at)bonuseeig.fi, puh. 040 352 0076
Aira Saloniemi, verkkopäätoimittaja, SYKEn meriviestintä, aira.saloniemi(at)ymparisto.fi, puh. 0400 148875

Elina Nikkola, BONUS-lähettiläs, Suomen Akatemia, elina.nikkola(at)aka.fi, puh. 040 145 1899
Mari Walls, SYKEn merikeskus, mari.walls(at)ymparisto.fi, puh. 040 556 3839


Taustatietoa

Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Suomen Akatemia (www.aka.fi ), Suomen ympäristökeskus (www.ymparisto.fi) ja Ilmatieteen laitos (http://ilmatieteenlaitos.fi ). Tämä yhteinen, laajapohjainen seminaari varmistaa, että BONUS Itämeren tutkimusohjelman valmistelu ja kansallisen merentutkimuksen strategian valmistelutyö tukevat toisiaan parhaalla mahdollisella tavalla.

BONUS – BONUS-ohjelmaa rakennetaan olemassa olevan BONUS+ pilottiohjelman pohjalta, johon tähän mennessä on osallistunut jo yli sata tutkimuslaitosta ja yliopistoa Itämeren alueen yhdeksästä valtiosta ja joka päättyy vuoden 2011 lopussa. BONUS-ohjelman 100 miljoonan euron rahoitus koostuu puoleksi EUn komission tutkimuspuite-ohjelmarahoituksesta ja puoleksi Itämeren maiden tutkimusrahoittajien panoksesta kahdeksassa EU jäsenmaassa: Suomi, Ruotsi, Tanska, Saksa, Puola, Latvia, Liettua ja Viro. Myös Venäjä osallistuu BONUS toimintaan tutkimushanke-kohtaisten sopimusten puitteissa. Suomessa Suomen Akatemia on rahoittanut pitkäjänteisesti Itämeri‐tutkimusta ja nyt myös BONUS-ohjelmaa 7 miljoonalla eurolla.


www.bonusportal.org

Kansallinen merentutkimuksen ja merenkulkua palvelevan tutkimuksen strategia on osa Suomen vastinetta EU komission tiedonantoon KOM 543(2008), meren- ja merenkulun tutkimuksen yhteistyön kehittämisestä, jossa tavoitteena on edistää monitieteisiä lähestymistapoja meren- ja merenkulun tutkimuksen aloilla ja vahvistaa tutkimustiedon hyödynnettävyyttä. EU-tasoisen yhteisen strategian tulee olla valmis vuonna 2012. Strategian laadinta tarjoaa laajalle toimijajoukolle mahdollisuuksia osallistua linjausten muotoiluun ja tutkimuksen suuntaamiseen.

Ympäristöministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö asettivat kansallisen merentutkimuksen koordinaatioryhmän toimikaudelle 15.5.2009 - 31.3.2011. Koordinaatioryhmän tarkoituksena on edistää merentutkimuksen monialaisuutta, vaikuttavuutta ja kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä tutkimusinfrastruktuurin kehittämistä.

Lisätietoa merentutkimuksen koordinaatiosta Suomessa Itämeriportaalissa:
www.itameriportaali.fi/fi/tutkimus/mertutk-koordinaatio/fi_FI/koordinaatio/