Tiedotearkisto: 2016

Suomesta arktisen alueen vastuullinen kehittäjä - toimenpiteitä hiotaan MERMAID-hankkeessa

8.2.2016 14:52

Suomen tulee osallistua aktiivisesti arktisen alueen kehittämiseen nostamalla oma arktinen osaaminen korkealle tasolle ja näkymällä kansainvälisillä foorumeilla. Venäjän arktisen energiapolitiikan ymmärtäminen on Suomen kannalta myös keskeistä.

Kuva: Jouni Vainio

Kuva: Jouni Vainio

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimusmäärärahoista rahoitettavassa MERMAID-hankkeessa esitetään suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla voidaan vahvistaa Suomen arktista osaamista ja vaikutusmahdollisuuksia kansainvälisessä arktisessa toiminnassa. Hankkeessa on keskitytty erityisesti meri- ja matkailusektoreiden kehittämiseen.

Alustavien toimenpide-ehdotusten mukaan arktista aluetta on kehitettävä vastuullisesti alkuperäiskansat ja ympäristön kestävä tila huomioiden. Avainasemassa kaikessa taloudellisessa toiminnassa arktisella alueella on saavutettavuuden parantaminen digitalisaation ja etäyhteyksien avulla. Arktiseen turvallisuuteen vaikuttavien suuronnettomuuksien hallintaa tulee edistää valtioiden välisellä yhteistyöllä.

Arktiseen turvallisuuteen meri- ja matkailusektoreilla liittyy myös liiketoimintamahdollisuuksia. Merisektorilla näitä voidaan saavuttaa vahvistamalla eri toimijoiden välistä yhteistyötä yli sektorirajojen, kehittämällä meriklusteriosaamista sekä perustamalla offshore- ja subsea-koulutusohjelma. Matkailuelinkeinon kehittyminen edellyttää matkailutoimijoilta osaamista, jolla vastataan entistä paremmin aluetta koskeviin tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Lisäksi on vahvistettava arktisen matkailun brändiä ja markkinointia ottamalla huomioon vastuullinen ja kestävä matkailu. Merenkulku- ja matkailusektorit hyötyvät aktiivisesta osallistumisesta arktisen alueen kansainväliseen vaikuttamiseen.

Ukrainan kriisi näkyy Venäjän arktisessa energiapolitiikassa

MERMAID-hankkeen tärkeänä osana on myös Venäjän arktisen energiapolitiikan analysointi venäläisen median perusteella.

Venäläistä mediaa analysoitaessa tuli selvästi näkyviin Venäjän tavoite hyödyntää arktisen alueen luonnonvaroja. Media-analyysi osoittaa, että Ukrainan kriisi on vaikuttanut keskusteluun nostamalla pinnalle sanktiot, tuonnin korvaamisen sekä militarisoinnin myös Arktista käsittelevässä uutisoinnissa. Venäläisen median analyysissa huomattiin, että vuosien 2011–2015 ajan Venäjän strategioita Arktiksella käsittelevät media-artikkelit koskivat lähinnä hiilivetyresurssien kehittämistä. Ennen Ukrainan kriisin alkua vuosina 2011–2013 tutkimus- ja kehitystoiminnan ja infrastruktuurin kehittäminen sekä arktisen alueen merenkulku, erityisesti jäänmurtamiskapasiteetti, olivat keskeisessä asemassa. Ukrainan kriisin jälkeen vuosina 2014–2015 niiden osuus oli marginaalinen. Sen sijaan Ukrainan kriisiä ja siihen liittyviä sanktioita, tuonnin korvaamista sekä militarisointia käsiteltiin laajalti. Alueellinen toiminta sekä jatkuva yhteistyö öljyn- ja kaasunetsinnässä esiintyivät melko tasaisesti molempien ajanjaksojen aikana.

Lisätietoja:

Adriaan Perrels, puh. 0505838575, etunimi.sukunimi@fmi.fi
Karoliina Pilli-Sihvola, puh.  050 309 4660, etunimi.sukunimi@fmi.fi  

Lisätietoja: www.ilmatieteenlaitos.fi/MERMAID