Tiedotearkisto: 2018

Tulvakeskus tiedottaa: Uudesta meritulvakartasta tarkemmat arviot rannikon tulvavahingoista

11.4.2018 12:27

Suomen koko rannikon tulvariskit on nyt kartoitettu. Tulvakeskuksen tekemästä meritulvakartasta selviää tulva-alueiden lisäksi tulville altistuvien asukkaiden määrä ja vaarassa olevat tiet.

Kuva: Jukka Salmi

Kuva: Jukka Salmi

Suomen rannikkoalueella altistuu erittäin harvinaisille meritulville noin 5000 asukasta ja ilmastonmuutoksen edetessä jopa moninkertaisesti enemmän. Meritulvakartan tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi akuutissa tulvatilanteessa vahinkojen ehkäisemisessä ja pidemmällä tähtäimellä riskien hallinnassa, kuten maankäytön suunnittelussa sekä merkittävien tulvariskialueiden tunnistamisessa.

Tulvakartat kertovat, missä tulvariski on suurin

"Tulvavaarakarttojen perusteella nähdään, mitkä alueet ovat tulvavaarassa erisuuruisilla tulvilla. Kun kaavoittajat tietävät etukäteen tulvavaara-alueet, pystytään rakentamista ohjaamaan turvallisemmille alueille. Kiinteistönomistajat voivat puolestaan huomioida tulvariskit pelastussuunnitelmissaan", kertoo kehitysinsinööri Antti Parjanne Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE).

Meritulva-alueet on määritetty Ilmatieteen laitoksen merivedenkorkeusskenaarioiden sekä Maanmittauslaitoksen tarkan korkeusmallin avulla. Nykyilmastoon perustuvien tulvaskenaarioiden lisäksi on mallinnettu ilmastonmuutoksen vaikutusta.

"Tulvariskien arvioidaan moninkertaistuvan ilmastonmuutoksen seurauksena. Esimerkiksi erittäin harvinaiselle meritulvalle altistuisi nykyisen 5000 asukkaan sijasta viisinkertainen määrä asukkaita vuonna 2100", kertoo kehitysinsinööri Antti Parjanne SYKEstä.

Ennakoivassa riskien hallinnassa, esimerkiksi maankäytönsuunnittelussa, hyödynnettävät uudet meritulvakartat kattavat koko Suomen rannikon. Ne löytyvät nyt samasta osoitteesta kuin sisävesistöjen tulvakartat: Tulvakarttapalvelu: www.ymparisto.fi/tulvakartat

Meritulvakartoissa vedenkorkeudet ilmaistaan nyt ensi kertaa N2000-järjestelmässä, mikä helpottaa maankäytön ja rakentamisen suunnittelua.

Tulvakorkeus ja laajuus samassa palvelussa

Ajankohtaisissa tulvatilanteissa "ennusteet ja varoitukset" -kartalta näkee helposti tulvatilanteen ja ennusteen. Palveluun on lisätty merihavaintopisteet, joiden kautta näkee tarkemmat ennusteet sekä uudet meritulvakartat. Tilanteen arvioiminen on nyt entistä helpompaa, kun ennusteet ja arviot tulvan vaikutuksista ovat samassa palvelussa: http://www.ymparisto.fi/ennusteetjavaroitukset

"Kun merivesi nousee, näkee palvelusta havaintojen lisäksi myös ennusteet sekä arviot ennusteen mukaisista tulva-alueista. Tämän avulla voidaan suunnitella ennakointia ja pelastustoimintaa kuten teiden sulkemisia tai jopa asukkaiden evakuointeja", kertoo ryhmäpäällikkö Antti Kangas Ilmatieteen laitokselta.

Merkittävät tulvariskialueet nimetään – vaikuta 9.7. mennessä

ELY-keskukset ovat julkaisseet 9.4.2018 ehdotukset merkittävistä tulvariskialueista. Niistä voi antaa palautetta 9.7.2018 asti osoitteessa ymparisto.fi/vaikutavesiin. Ehdotukset on tehty mm. uuden meritulvakartan avulla.

Muutamia isompia muutoksia tulvariskialueisiin on ehdotettu. Esimerkiksi Kemiä ehdotetaan merkittäväksi tulvariskialueeksi perustuen kartan tarjoamaan uuteen tietopohjaan. Nykyisestä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikon merkittävästä tulvariskialueesta jäljelle olisi jäämässä vain Turku.

Sisämaan vesistöiltä Lapväärtti ja Pyhäjoki on tunnistettu uusiksi merkittäviksi tulvariskialueiksi, sen sijaan Jyväskylässä ja Salossa riskiä ei enää pidetä merkittävänä. Muuten vuonna 2011 nimetyt alueet pysyvät ehdotuksissa edelleen mukana. Suurimmat syyt muutosehdotuksiin ovat käytettävissä oleva entistä tarkempi tietopohja, tapahtuneet tulvat sekä toteutetut tulvariskien hallinnan toimenpiteet.

ELY-keskukset tarkistavat ehdotukset saadun palautteen perusteella. Maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet vuoden loppuun mennessä. Niille tehdään tai tarkistetaan tulvakartat sekä vuoden 2021 loppuun mennessä tulvariskien hallintasuunnitelmat. Myös kunnat nimeävät tämän vuoden aikana alueet, joilla hulevesistä eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa on arvioitu merkittäviksi.

Lisätietoja:

Suomen ympäristökeskus 

Tulvariskialueet ja vaikutusarviot: Kehitysinsinööri Antti Parjanne, puh. 0295 251 494 etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tulvakeskuksen päällikkö Kimmo Söderholm, puh. 0295 251 669 etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Merivesitulvat: Ryhmäpäällikkö Antti Kangas, Ilmatieteen laitos p. 040 8678838. etunimi.sukunimi@fmi.fi

Tulvakarttapalvelu: ymparisto.fi/tulvakartat

Vesistöennusteet ja -tulvavaroitukset ymparisto.fi/ennusteetjavaroitukset

Vaikuta vesiin, kerro mielipiteesi: ymparisto.fi/vaikutavesiin

Merivedenkorkeus: ilmatieteenlaitos.fi/vedenkorkeus

Tulvakeskus - ennusteita, varoituksia ja varautumista: www.tulvakeskus.fi

Esimerkkejä meritulvakartasta:

Kemin erittäin harvinainen (0,4%) tulva kartalla

Koko rannikon erittäin harvinainen (0,4%) tulva kartalla sekä nykyiset (2011-2018) merkittävät tulvariskialueet