Paikallissääsivun hakutoiminnossa on edelleen ongelmia. Pahoittelemme puuttuvia tietoja. Asiaa selvitetään parhaillaan.

Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kertomme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Droonilla lisätietoa katukuilujen pienhiukkaspitoisuuksien korkeusjakaumasta

Droonilla lisätietoa katukuilujen pienhiukkaspitoisuuksien korkeusjakaumasta

Helsingin Mäkelänkadun katukuilussa kartoitettiin pienhiukkaspitoisuuksia eri korkeuksissa. Mittauksissa käytettiin apuna miehittämätöntä lennokkia eli droonia, joka toimi liikkuvana mittausalustana. Vastaavanlaisia pienhiukkasten katukuilumittauksia ei ole aiemmin tehty Suomessa.

Ilmatieteen laitoksen, Tampereen teknillisen yliopiston, Aeromon Oy:n ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n yhteisessä tutkimuksessa mitattiin erityisesti keuhkoihin jäävän (engl. lung deposited surface area, LDSA) hiukkasaineksen pinta-alapitoisuutta katukuilussa. Tulokset osoittivat, että kadun noin 60 µm2/cm3 pitoisuudet laimenivat katon tasalle mentäessä noin 36–40 µm2/cm3:iin, ja edelleen noin 16–26 µm2/cm3:iin, kun mittauksia jatkettiin katon tasalta aina 50 metriin saakka. Yhteensä pitoisuudet pienenenivät 50 metrin matkalla siis noin 65 prosenttia tutkimuskampanjan sääoloissa.

Mittauksissa käytetty drooni puolestaan osoitti hyödyllisyytensä ja näytti, miten uutta tekniikkaa voidaan hyödyntää myös ilmakehän koostumuksen tutkimuksessa.

Katukuilussa suoritetut mittaukset antavat lisää tietoa siitä, miten liikenteen pakokaasuhiukkaset sekoittuvat kaupunkiympäristöissä taustailmaan ja siten laimenevat. Hiukkaspitoisuuksien laimenemiseen vaikuttaa muun muassa katukuilun geometria ja sääolot. Saatuja tutkimustuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi kaupunkialueiden suunnittelussa ja siinä hyödynnettävien ilmanlaatumallien kehittämisessä.

Mittaukset suoritettiin marraskuussa 2016 Mäkelänkatu 50:ssä. Tutkimus oli osa TEKESin INKA-ILMA/EAKR-projektia (Innovatiiviset kaupungit, TEKES nro: 4588/31/2015), jota rahoittivat TEKES, Euroopan unioni, HSY, Tampereen kaupunki, Kuopion kaupunki, Dekati Oy, Genano Oy, Nordic Envicon Oy, Pegasor Oy, Sandbox Oy, Suomen Terveysilma, Trelab Oy sekä Vallox Oy.

Lisätietoja:

Tutkijatohtori Heino Kuuluvainen, Tampereen teknillinen yliopisto, puh. 050 562 6214, heino.kuuluvainen@tut.fi

Matti Irjala, Aeromon Oy, puh. 040 595 9863, matti.irjala@aeromon.fi

Tutkija Joel Kuula, Ilmatieteen laitos, puh. 044 722 7718, joel.kuula@fmi.fi

Kuuluvainen H., Poikkimäki A., Järvinen A., Kuula J., Irjala M., Dal Maso M., Keskinen J., Timonen H., Niemi J. V. and Rönkkö T. 2018. Vertical profiles of lung deposited surface area concentration of particulate matter measured with a drone in a street canyon. Environmental Pollution, 241, 96-105, doi:  10.1016/j.envpol.2018.04.100

Linkki tutkimukseen: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749118301106


Lisää tiedeuutisia arkistossamme

Yhteyshenkilöt

Tieteellinen johtaja Ari Laaksonen
puh. 029539 5530

Meteorologia ja meritiede:
Toimialajohtaja Sami Niemelä
puh. 029 539 4172

Ilmastontutkimus:
Toimialajohtaja Hannele Korhonen
puh. 029 539 2135

Avaruus- ja kaukokartoitus:
Toimialajohtaja Jouni Pulliainen
puh. 029 539 4701