Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kertomme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Ilmakehän pienhiukkaspitoisuuksien vaihtelevuuden huomioiminen parantaa satelliittimittausten luotettavuutta

Ilmakehän pienhiukkaspitoisuuksien vaihtelevuuden huomioiminen parantaa satelliittimittausten luotettavuutta

Tuoreessa tutkimuksessa havaittiin, että satelliittimittaukset antavat riittävän hyvän kuvan pienhiukkaspitoisuuden vaihtelevuudesta noin tuhannen kilometrin mittakaavassa.

Tutkimuksessa tarkasteltiin ilmakehän pienhiukkaspitoisuuksien vaihtelevuuden aiheuttamia epätarkkuuksia satelliittikaukokartoitustuotteissa. Pienhiukkaspitoisuudet vaihtelevat ajan ja paikan mukaan. Tutkimuksesta vaihtelevuutta arvioitiin tarkastelemalla mittaustulosten tilastollista keskihajontaa eri mittakaavoissa. Tulokset auttavat ymmärtämään satelliittihavaintojen ja maanpinnalta tehtyjen havaintojen välisiä eroja ja näin parantavat satelliittimittausten luotettavuutta.

Pienhiukkaspitoisuuksia voidaan mitata tarkasti mittausasemilla, mutta asemien kattavuus on riittämätön varsinkin Euroopan ja Pohjois-Amerikan ulkopuolella. Satelliittihavainnot kattavat koko maapallon, mutta ovat toisaalta vähemmän tarkkoja. "Satelliittihavaintojen käyttäminen edellyttää vertailua maanpäällisiin mittauksiin. Kun noin sadan neliökilometrin tarkkuudella tehtyjä satelliittihavaintoja verrataan pistemäisiin maan päältä tehtyihin mittauksiin, pienhiukkaspitoisuuden vaihtelevuudella on merkitystä", toteaa Ilmatieteen laitoksen tutkija Timo H. Virtanen.

Yksittäiseltä mittausasemalta ei saada tietoa vaihtelevuudesta, joten työssä käytettiin hyödyksi NASAn vuonna 2011 suorittamaa DRAGON-mittauskampanjaa. Kampanjassa operoitiin useita tilapäisiä mittausasemia rajatulla alueella Baltimoressa Yhdysvalloissa. Tutkimuksessa verrattiin satelliittihavainnoista saatua arviota vaihtelevuudesta mittauskampanjan tuloksiin.

Ilmakehän pienhiukkaset vaikuttavat ilmastoon heijastamalla auringon säteilyä ja toimimalla pilvipisaroiden tiivistymisytiminä. Tarkentuvat tiedot pienhiukkasten pitoisuuksista maailmanlaajuisesti auttavat ymmärtämään ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus tehtiin osana EU:n rahoittamaa GAIA-CLIM projektia.

Lisätietoja:

Tutkija Timo H. Virtanen, puh. 029 539 2113, timo.h.virtanen@fmi.fi

Linkki alkuperäiseen artikkeliin: https://www.atmos-meas-tech.net/11/925/2018/

Linkki projektin kotisivulle: http://www.gaia-clim.eu/


Lisää tiedeuutisia arkistossamme

Yhteyshenkilöt

Tieteellinen johtaja Ari Laaksonen
puh. 029539 5530

Meteorologia ja meritiede:
Toimialajohtaja Sami Niemelä
puh. 029 539 4172

Ilmastontutkimus:
Toimialajohtaja Hannele Korhonen
puh. 029 539 2135

Avaruus- ja kaukokartoitus:
Toimialajohtaja Jouni Pulliainen
puh. 029 539 4701