Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 350 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kerromme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Ilmastonmuutos on huomioitava metsätaloudessa

Ilmastonmuutos on huomioitava metsätaloudessa

Lämpötilojen nousu ja sademäärien muutokset vaikuttavat tulevaisuudessa metsätalouteen. Muuttuvan ilmaston vaikutuksia metsiin kartoitettiin tuoreessa raportissa.

Metsillä ja metsätaloudella on tärkeä tehtävä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Metsät ovat myös merkittävä taloudellisen ja henkisen hyvinvoinnin lähde. UPM-Kymmene-yhtiön toimeksiantona laaditussa raportissa on arvioitu, kuinka ilmaston voidaan odottaa muuttuvan neljällä yhtiön toiminnan kannalta keskeisellä alueella: Suomessa, Etelä-Saksassa, Uruguayssa ja Itä-Kiinassa.

Raportissa tutkittiin myös muutosten vaikutuksia metsien kasvuun ja erilaisiin metsien kasvua häiritseviin tekijöihin. Ensisijaisesti tarkasteltiin vuosisadan puolivälin ilmastoa verrattuna 1900-luvun lopun tilanteeseen.

Osassa alueita kuivuuden riskit pahentuvat

Kaikki tutkimuksessa mukana olleet 28 ilmastomallia ennustavat lämpötilojen nousevan tulevaisuudessa, joskin lämpiämisen voimakkuus vaihtelee mallista toiseen. Kun tutkimuksen kohdealueita verrataan toisiinsa, nähdään, että voimakkainta lämpeneminen on Suomessa.

Tarkastelluilla alueilla sademäärä pääsääntöisesti kasvaa. Kuitenkin Etelä-Saksassa kesällä ja alkusyksystä, Itä-Kiinassa loppusyksystä sekä Uruguayssa eteläisen pallonpuoliskon talvella ja keväällä sademäärä vähenee. Sielläkin missä sademäärät jonkin verran kasvavat, korkeamman lämpötilan aiheuttama haihdunnan voimistuminen lisää kuivuuden riskiä. Joissakin tapauksissa sekä kovat sateet että kuivat jaksot yleistyvät.

Vaikutusten voimakkuus riippuu päästöjen hillinnästä

Euroopan metsävarat ovat viime vuosikymmeninä lisääntyneet. Erityisesti Pohjois-Euroopan metsät ovat hyötyneet lämpimämmästä ilmastosta ja hiilidioksidipitoisuuden kohoamisesta. Tulevina vuosikymmeninä tämä kehitys ei kuitenkaan välttämättä jatku ainakaan entistä tahtia, sillä metsien kasvua voivat häiritä mm. kuivuus, lisääntyvät metsäpalot ja tuhohyönteisten aiheuttamat vahingot.

Metsien merkitys hiilen nieluina on keskeinen, kun pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta. Metsien hyvinvoinnista huolehtiminen on siten entistäkin tärkeämpää. Jos ihmiskunnan pyrkimykset hillitä ilmaston muuttumista osoittautuvat tehokkaiksi, on mahdollista, että tulevat muutokset jäävät pienemmiksi ja tapahtuvat hitaammin kuin raportissa tarkastellun RCP4.5-skenaarion perusteella olisi odotettavissa. Tämä kuitenkin edellyttää maailmanlaajuisten kasvihuonekaasupäästöjen nopeaa leikkaamista. Vastaavasti hillinnän epäonnistuminen voisi johtaa vielä raportissa arvioitua vakavampiin seurauksiin.

Lisätietoja:

tutkija Ari Venäläinen, Ilmatieteen laitos, ari.venalainen@fmi.fi, puh. 050 3137185

Tutkimus on julkaistu Ilmatieteen laitoksen Raportteja-sarjassa. Se on saatavissa Helda-palvelussa.

Venäläinen, A., Ruosteenoja, K. and Lehtonen, I., 2019. Projections of future climate for Europe, Uruguay and China with implications on forestry. Finnish Meteorological Institute, Reports 2019:3. https://doi.org/10.35614/isbn.9789523360853.


Lisää tiedeuutisia arkistossamme