Paikallissääsivun hakutoiminnossa on edelleen ongelmia. Pahoittelemme puuttuvia tietoja. Asiaa selvitetään parhaillaan.

Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kertomme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Tuulet heikentyneet Suomessa hieman viime vuosikymmenien aikana

Tuulet heikentyneet Suomessa hieman viime vuosikymmenien aikana

Tuulennopeuden pitkät homogenisoidut havaintoaikasarjat osoittavat sekä keskimääräisten että voimakkaampien tuulten heikentyneen Suomessa hieman viime vuosikymmenien aikana.

Homogenisoidut aikasarjat antavat luotettavamman kuvan Suomen tuuli-ilmastossa tapahtuneista muutoksista. Tutkimuksen tuloksena saatiin sekä ajallisesti että alueellisesti yhtenäisempi joukko havaintoaikasarjoja, joiden avulla saamme luotettavamman kuvan tuulisuuden muutoksista Suomessa viime vuosikymmenien aikana. 

Tuulten heikkeneminen Suomessa on osa maailmanlaajuista ilmiötä. Havaittu tuulien heikkeneminen Suomessa on sopusoinnussa maailmanlaajuisesti havaitun ilmiön kanssa; maa-alueiden tuulennopeuksien on havaittu laajalti heikentyneen. Ilmiön tarkat syyt ovat toistaiseksi epävarmoja, mutta kahtena tärkeimpänä tekijänä arvioidaan olevan ilmakehän virtauksien muuttuminen sekä ns. maanpinnan rosoisuuden lisääntyminen, joka jarruttaa pinnanläheisiä tuulia. Rosoisuuden lisääntymiseen vaikuttavat mm. metsien kasvu ja maankäytössä esim. kaupungistumisen myötä tapahtuneet muutokset.

Aikasarjojen homogeenisuus kertoo niiden luotettavuudesta ja yhtenäisyydestä

Tutkimuksessa tarkasteltiin pitkiä (1959 – 2015) maanpinnan läheisen tuulennopeuden havaintoaikasarjoja. Tarkastellut aikasarjat koostuivat tuulennopeuden kuukausikeskiarvoista ja -maksimeista. Kuukausiarvot laskettiin kolmen tunnin välein tehtyjen tuulihavaintojen pohjalta. Havainnoissa mitataan tuulen nopeuden 10 minuutin keskiarvo. Aikasarjoissa esiintyvien trendien lisäksi erityisen kiinnostuksen kohteena oli aikasarjojen homogeenisuus.

Aikasarjojen homogeenisuus kertoo niiden luotettavuudesta ja yhtenäisyydestä. Ilmakehää ja siinä esiintyviä ilmiöitä ei voida mitata kliinisessä laboratoriossa, ja todellisuudessa pitkät havaintoaikasarjat sisältävätkin yleensä eriasteisia epähomogeenisuuksia. Sään ja ilmaston vaihtelun lisäksi havaintoaikasarjoihin siis vaikuttavat myös erilaiset ei-ilmastolliset tekijät, kuten esimerkiksi havaintovälineiden muutokset. Aikasarja olisi täysin homogeeninen jos se kuvastaisi ainoastaan sään ja ilmaston vaihtelua. Aikasarjoihin vaikuttavien epähomogeenisuuksien huomioiminen on tärkeä osa tarkasteltaessa ilmastossamme jo tapahtuneita muutoksia, sillä pahimmassa tapauksessa niiden huomiotta jättäminen voi johtaa täysin väärien johtopäätösten tekoon.

Lähes kaikki tutkimuksessa tarkastellut havaintoaikasarjat sisälsivät jonkin asteisia epähomogeenisuuksia, vahvistaen käsitystä tuulen havainnoinnin herkkyydestä. Epähomogeenisuuksia aiheuttivat mm. havainnontekokäytänteissä, havaintolaitteistoissa ja havaintopaikassa ja sen ympäristössä vuosien saatossa tapahtuneet muutokset. Tutkimuksessa näiden epähomogeenisuuksien vaikutuksia korjattiin tilastollisilla menetelmillä.

Tutkimus tehtiin Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman FORBIO-hankkeen yhteydessä.

Lisätietoja:

Tutkija Mikko Laapas, puh. 050 4122 390, mikko.laapas@fmi.fi

Laapas, M. and Venäläinen, A. (2017), Homogenization and trend analysis of monthly mean and maximum wind speed time series in Finland, 1959–2015. Int. J. Climatol, 37: 4803–4813. doi:10.1002/joc.5124

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/joc.5124/full


Lisää tiedeuutisia arkistossamme

Yhteyshenkilöt

Tieteellinen johtaja Ari Laaksonen
puh. 029539 5530

Meteorologia ja meritiede:
Toimialajohtaja Sami Niemelä
puh. 029 539 4172

Ilmastontutkimus:
Toimialajohtaja Hannele Korhonen
puh. 029 539 2135

Avaruus- ja kaukokartoitus:
Toimialajohtaja Jouni Pulliainen
puh. 029 539 4701