Tiedotearkisto: 2007

IPCC hyväksyi neljännen arviointiraportin viimeisen osuuden - Neljäs arviointiraportti kokonaisuudessaan valmis

17.11.2007 12:15

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC on hyväksynyt neljännen ilmastoraportin viimeisen osan eli synteesiraportin. IPCC:n tavoitteena on tuottaa tieteellinen perusta ilmastopolitiikkaa koskevaa kansallista sekä kansainvälistä päätöksentekoa varten. Synteesiraportti ja aiemmat osaraportit muodostavat tieteellisen perustan YK:n ilmastosopimusneuvotteluille, jotka jatkuvat joulukuun alkupuoliskolla Indonesian Balilla.

Kuva: Antti Samuli

Tänään lauantaina 17.11. hyväksytty synteesiraportti yhdistää sen päätöksentekijöiden kannalta olennaisimman tiedon, joka sisältyy IPCC:n neljännen arviointiraportin aiemmin tänä vuonna julkaistuihin osiin (ks. www.ymparisto.fi/IPCC). Neljäs arviointiraportti on joulukuun alussa esillä YK:n ilmastosopimusneuvotteluissa Balilla, jossa tärkein tavoite on avata neuvottelut vuoden 2012 jälkeisestä kokonaisvaltaisesta ja maailmanlaajuisesta sopimuksesta (http://unfccc.int).

Tieteellinen perusta ilmastopoliittiselle päätöksenteolle entistä vahvempi
IPCC:n neljäs arviointiraportti vahvistaa entisestään aiempia arvioita ihmisen toiminnan aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta. Etenkin ilmastonmuutoksen alueellisia vaikutuksia koskevat arviot ovat aiempaa luotettavampia. Uusi huolenaihe on se, että lämpeneminen vaikuttaa vähentävästi maaekosysteemien ja valtamerien sitomaan hiilimäärään. Tämä lisää päästöistä ilmakehään jäävän hiilidioksidin osuutta.

Raportin mukaan ilmastonmuutoksen vaikutukset ja kustannukset ovat sitä suurempia, mitä enemmän maapallon keskilämpötila nousee. Erityisen haavoittuvia ilmastonmuutoksen haitallisille vaikutuksille ovat riskialttiilla alueilla sijaitsevat köyhät yhteiskunnat.

Raportti muistuttaa, että ilmastonmuutoksen vaikutuksia voidaan rajoittaa hillitsemällä ilmaston muuttumista ja toisaalta sopeutumalla uusiin olosuhteisiin. Kumpikaan näistä keinoista ei kuitenkaan yksin riitä. Hallituksilla on käytettävissään laaja valikoima keinoja, joilla voidaan vastata ilmastonmuutoksen tuomaan haasteeseen. Politiikkatoimiin perustuva tehokas päästöjen hintasignaali voi pienentää kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi kaikilla toimitaloilla. Energiasektorin investoinnit ovat tärkeässä asemassa. Sektorin päästöjen palauttaminen vuoden 2005 tasolle vuoteen 2030 mennessä vaatisi laajan investointien suunnan muutoksen. Tästä aiheutuvat keskimääräiset lisäkustannukset olisivat kuitenkin korkeintaan luokkaa 5-10 %. Kustannukset vaihtelevat merkittävästi yksittäisissä maissa ja eri toimitaloilla.

Lähimmän kahden, kolmen vuosikymmenen kuluessa tehtävillä ilmastonmuutosta hillitsevillä toimilla ja investoinneilla on suuri vaikutus siihen, saadaanko ilmakehän pitoisuudet pysäytettyä alhaiselle tasolle. Tähän voidaan päästä käyttämällä jo olemassa olevia tai lähiaikoina markkinoille odotettavia teknologioita. Tätä varten on luotava oikeat kannusteet ja poistettava tavoitetta haittaavat esteet.

IPCC:n työtapa lisää tulosten merkitystä päätöksentekijöille
IPCC:n neljännen arviointiraportin kirjoittamiseen ja tarkistamiseen on osallistunut lähes 4 000 valtioiden ja tutkimuslaitosten edustajaa yli 130 maasta. Varsinaiseen kirjoitustyöhön osallistui noin 500 tutkijaa. Suomesta kirjoittajina toimi kuusi tutkijaa, ja tämän lisäksi useita suomalaisia osallistui luonnosraporttien kommentointiin.

Synteesiraportti hyväksyttiin viisi vuorokautta kestäneiden neuvotteluiden tuloksena. Raporttia käsitelleeseen kokoukseen osallistui edustajia yli 130 maasta. IPCC:n raportit perustuvat julkaistuun tieteelliseen tietoon. Se ja avoin käsittely sekä hallitusten osallistuminen lisäävät IPCC:n työn merkitystä päätöksentekijöille.

- Kokouksessa käyty keskustelu oli vilkasta, kertoo Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja, Ilmatieteen laitoksen tutkimuspäällikkö Raino Heino. - Keskeisin haaste kokouksessa oli kyetä yhdistämään eri osaraporttien tieto oikein ja tasapainoisesti. Oli myös löydettävä yhteisymmärrys siitä, mikä on päätöksentekijöille merkittävää tietoa, Heino kuvaa.

Hyväksytty synteesiraportti koostuu seuraavista osa-alueista/osista/luvuista:

  • Ilmaston havaitut muutokset ja niiden vaikutukset
  • Muutosten syyt
  • Skenaariot ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista
  • Sopeutumisen ja hillitsemisen mahdollisuudet
  • Pitkän aikavälin näkökulma
  • Kiistattomat tulokset ja keskeisimmät epävarmuudet
Synteesiraportin yhteenveto-osa (Summary for Policymakers) on todennäköisesti viimeistään maanantaina IPCC:n nettiosoitteessa www.ipcc.ch. Laajempi taustaraportti tulee myös lähiaikoina samaan nettiosoitteeseen.

Nobel-rahat tiedonvälityksen kehittämiseen kehitysmaissa
IPCC ja Yhdysvaltain entinen varapresidentti Al Gore jakoivat tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinnon. IPCC päätti edistää saamillaan palkintorahoilla IPCC:n kokoaman tiedon levittämistä erityisesti niihin kehitysmaihin, joissa ilmastonmuutosten haitallisten vaikutusten arvioidaan olevan suurimmat.

IPCC tukee ilmastopoliittista päätöksentekoa
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) on hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli, jonka ovat perustaneet Maailman ilmatieteen järjestö WMO ja YK:n ympäristöohjelma UNEP. Paneeli kokoaa ja arvioi ilmastonmuutosta, sen vaikutuksia sekä hillitsemis- ja sopeutumistoimia koskevaa tieteellistä tietämystä. IPCC:n tavoitteena on tuottaa tieteellinen perusta ilmastopolitiikkaa koskevia neuvotteluita ja kansallista ja kansainvälistä päätöksentekoa varten.

Suomessa IPCC-työstä vastaa ympäristöministeriön asettama IPCC-työryhmä, joka kokoaa yhteen alan tutkijat ja eri ministeriöiden edustajat.

Lue lisää
www.ymparisto.fi/IPCC
Ympäristohallinnon sivuilla perustiedot suomeksi
Intergovernmental Panel on Climate Change
IPCC:n kotisivut englanniksi
United Nations Framework Convention on Climate Change
Ilmastosopimusneuvottelut Balilla joulukuussa 2007, sivut englanniksi

Lisätietoja paikan päältä Valenciasta lauantaina 17.11.
Raino Heino, tutkimuspäällikkö, Ilmatieteen laitos, Suomen IPCC-ryhmän puheenjohtaja
puh. +358 50 511 0812
Ilkka Savolainen, tutkimusprofessori, VTT, Ilmastonmuutoksen hillintää käsittelevän osaraportin koordinaattori Suomessa
puh. +358 40 595 0325

Lisätietoja myös
Outi Berghäll, neuvotteleva virkamies, ympäristöministeriö
puh. +358 50 305 8415
Hanne Siikavirta, ylitarkastaja, ympäristöministeriö
puh. +358 50 563 5089