Tiedotearkisto: 2010

Laivojen ilmapäästöjen vaikutuksia meriympäristöön ja ihmisten terveyteen selvitetään Suomen ja Viron yhteistyöllä

12.1.2010 14:00

Kuva: Hannu Manninen

Suomen ja Viron yhteistyönä toteutettavassa laajassa Shipping-induced NOx and SOx emissions - OPerational monitoring network -tutkimushankkeessa selvitetään laivojen ilmapäästöjen vaikutuksia meriympäristöön Itämeren alueella. Lisäksi tutkitaan päästöjen mahdollisia, ihmisiin kohdistuvia terveysvaikutuksia satamaympäristöissä.

Viime vuoden lopulla alkanutta tutkimushanketta koordinoi Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto. Projektissa keskitytään laivojen pakokaasuista peräisin oleviin typpi-, rikkioksidi-, hiilimonoksidi- ja hiilidioksidipäästöihin sekä pienhiukkasiin. Kolmivuotisen, vuonna 2012 päättyvän hankkeen tavoitteena on luoda pitkän aikavälin seurantaverkosto, jonka avulla voidaan seurata laivojen pakokaasupäästöjen kehittymistä Itämeren keskeisillä alueilla sekä välittää verkoston tuottama tieto Itämeren suojelukomissiolle (HELCOM) ja hankkeessa mukana oleville satamakaupungeille.

Projektissa kerätään mittaustietoa typen ja pienhiukkasyhdisteiden ilmapitoisuuksista ja kertymistä satamien läheisyydessä ja rannikkoalueilla. Siinä analysoidaan myös laivojen ilmapäästöjen vaikutuksia ihmisten terveyteen. Projektin ansiosta saadaan lisäksi empiiristä tietoa typen liukoisuudesta meriveteen ja sen käytettävyydestä meren eliöstön kannalta. Laivojen pakokaasupäästöjen vaikutuksista meriympäristölle tullaan tekemään arvio.

Projektiin liittyviä mittauksia suoritetaan Turun, Helsingin ja Tallinnan kaupungeissa ja satama-alueilla sekä suoraan aluksilla. Hankkeen suomalaiset partnerit ovat Ilmatieteen laitos, HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Åbo Akademi, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Virosta mukana ovat valtion ympäristötutkimuskeskus (Estonian Environmental Research Centre) ja Tallinnan tekninen yliopisto (Marine Systems Institute).

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,3 miljoonaa euroa ja sen rahoittajia ovat EU:n Central Baltic INTERREG IV A -ohjelma sekä Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Lisätietoja antavat:
Tapani Stipa, Ilmatieteen laitos, puh. 040 505 8090, tapani.stipa@fmi.fi
Anu Keltaniemi, Turun kaupunki, puh. 040 197 2267, anu.keltaniemi@turku.fi

Ilmatieteen laitoksen tiedotteet ovat saatavilla myös RSS-syötteenä osoitteesta http://ilmatieteenlaitos.fi/tiedotteet/rss.