Tiedotearkisto: 2010

Turun seudun päästöjen vaikutusta ilmanlaatuun arvioitiin leviämislaskelmin

12.5.2010 10:00

Kuva: Ilmatieteen laitos. Autoliikenteen päästöjen aiheuttama hengitettävien hiukkasten korkein vuorokausiohjearvoon verrannollinen pitoisuus Turun seudulla.

Ilmatieteen laitos on tehnyt vuoden 2009 aikana Turun seudulle ilmanlaatututkimuksen, jossa arvioitiin leviämismallien avulla alueen merkittävimpien päästölähteiden aiheuttamia ilmanlaatuvaikutuksia.

Tutkimuksessa olivat mukana Kaarinan, Länsi-Turunmaan, Naantalin, Raision ja Turun energiantuotannon, teollisuuden sekä auto- ja laivaliikenteen typenoksidi-, hiukkas- ja rikkidioksidipäästöt. Leviämismalleilla laskettiin näiden päästöjen aiheuttamat pitoisuudet ulkoilmassa ja pitoisuuksia verrattiin Suomessa voimassa oleviin ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin.

Tutkimuksen mukaan Turun seudun ilmanlaatuun vaikuttavat merkittävimmin autoliikenteen typenoksidi- ja hiukkaspäästöt sekä näiden yhdisteiden kaukokulkeuma. Energiantuotanto ja teollisuus tuottavat suuren osan alueen päästöistä, mutta aiheuttavat kokonaispitoisuuksiin vain pienen lisän.

Energiantuotannon ja teollisuuden päästöjen aiheuttamat pitoisuudet muodostuvat pieniksi, koska päästöt vapautuvat ulkoilmaan korkealta, jolloin ne laimenevat tehokkaasti. Suurimmat laivaliikenteen päästöjen aiheuttamat pitoisuudet muodostuvat laivareittien varsille sekä satama-alueille ja niiden välittömään läheisyyteen. Laivaliikenteen vaikutus alueen ilmanlaatuun on selvästi autoliikenteen vaikutusta pienempi.

Tutkimuksen mukaan ilmanlaatu Turun seudulla on pääsääntöisesti hyvää, mutta ilmansaasteiden pitoisuudet voivat ajoittain nousta vilkkaimpien liikenneväylien varsilla. Alueen kokonaispitoisuudet alittavat terveyden suojelemiseksi asetetut raja-arvot alueilla, joilla asuu tai oleskelee ihmisiä. Osassa Turun keskusta-aluetta ja vilkkaimpien liikenneväylien varsilla ilmansaasteidenpitoisuudet voivat ylittää ilmanlaadun ohjearvot, joiden lähtökohtana on terveydellisten ja luontoon kohdistuvien haittojen ehkäiseminen.

Turun lähikuntien ilmanlaatu pääsääntöisesti hyvä
Naantalissa ja Länsi-Turunmaalla ilmansaasteiden pitoisuudet alittavat ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot. Näiden kuntien alueella ilmanlaatu on taajama-alueelle tyypillistä ja merkittävimmin ilmanlaatuun vaikuttavat kaukokulkeuma ja autoliikenteen päästöt liikennereittien varsilla.

Naantalin ja Länsi-Turunmaan alueella sijaitsee myös energiantuotanto- ja teollisuuslaitoksia, jotka voivat paikoittain nostaa rikkidioksidipitoisuuksia muuta tutkimusaluetta korkeammiksi. Rikkidioksidipitoisuudet ovat korkeimmillaankin kuitenkin selvästi alle ilmanlaadun ohje- ja raja-arvojen.

Raisiossa ja Kaarinassa ilmansaasteiden pitoisuudet voivat ylittää ilmanlaadun ohjearvot vilkkaimpien liikennereittien varsilla tai risteysalueilla. Pääsääntöisesti ilmanlaatu on kuitenkin näiden kuntien alueella hyvää.

Turun seudun ilmanlaadun mittauksista huolehtii keskitetysti kuntien ja teollisuuden muodostama ilmansuojelun yhteistyöryhmä. Vuosina 2005-2007 ilmanlaadun mittauksia suoritettiin kuudella pysyvällä mittausasemalla Turussa, Raisiossa, Naantalissa ja Kaarinassa. Leviämismallilaskelmilla täydennettiin mittauksilla saatua tietoa ilmanlaadusta, tavoitteena parantaa tietämystä alueellisesta ilmanlaadusta ja sen vaihtelusta sekä eri päästölähteiden vaikutusosuudesta kokonaispitoisuuksiin.

Tutkimuksen teetti Ilmatieteen laitoksella Turun seudun ilmansuojelun yhteistyöryhmä.

Lisätietoja:

Tutkimuksen raportti kokonaisuudessaan ja raportin tiivistelmä on saatavilla verkkosivuilla

Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut:
Tutkimusryhmän päällikkö Sari Lappi, puh. 050 919 5463, sari.lappi@fmi.fi
Tutkija Jatta Salmi, puh. 050 919 5465, jatta.salmi@fmi.fi

Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirasto, Ympäristönsuojelutoimisto:
Ilmanlaadunmittausasiantuntija Miika Meretoja, puh. 050 554 6148, miika.meretoja@turku.fi

Ilmatieteen laitoksen tiedotteet ovat saatavilla myös RSS-syötteenä osoitteesta http://ilmatieteenlaitos.fi/tiedotteet/rss.