Tiedotearkisto: 2011

Riihimäen ilmanlaatua arvioitiin leviämislaskelmilla

25.2.2011 9:18

Tulosten mukaan ilmanlaatu on Riihimäellä pääsääntöisesti hyvää. Leviämislaskelmien mukaan pitoisuudet kohoavat eniten siellä, missä liikennemäärät ovat suurimmat.

Riihimäen lumista keskustaa. Kuva: Jaana Hodju.

Riihimäen lumista keskustaa. Kuva: Jaana Hodju.

Ilmatieteen laitos on tehnyt ilmanlaatututkimuksen, jossa selvitettiin leviämismalleilla Riihimäen autoliikenteen, energiantuotannon ja teollisuuden aiheuttamia ilmanlaatuvaikutuksia. Tutkimuksen mukaan ilmanlaatu alueella on pääsääntöisesti hyvää, mutta ilmansaasteiden pitoisuudet voivat ajoittain nousta vilkkaimpien liikenneväylien varsilla.

Ilmatieteen laitoksen mukaan autoliikenne ja kaukokulkeuma aiheuttavat suurimman osan ulkoilman typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksista Riihimäellä. Autoliikenteen aiheuttamat hiukkaspitoisuudet ovat korkeita etenkin kuivaan kevätpölyaikaan maalis–huhtikuussa, jolloin pakokaasupäästöjen lisäksi hiukkaspitoisuuksiin vaikuttaa voimakkaasti tien pinnalta ilmaan nouseva pöly. Ihmiset altistuvat helposti liikenteen päästöille, sillä ne vapautuvat suoraan hengityskorkeudelle. Energiantuotanto ja teollisuus aiheuttavat nykyisillä päästömäärillään ulkoilman typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksiin vain hyvin pienen lisän, sillä korkealta vapautuvat päästöt laimenevat tehokkaasti. Tutkimuksessa ei huomioitu laitosten mahdollisia häiriöpäästöjä, jotka voivat paikallisesti aiheuttaa korkeitakin lyhytaikaisia pitoisuuksia.

Ilmanlaatututkimuksessa arvioitiin leviämismallien avulla Riihimäen merkittävimpien päästölähteiden eli autoliikenteen, energiatuotannon ja teollisuuden päästöjen leviämistä ja typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksien muodostumista ulkoilmaan. Tutkimuksen tulosten mukaan ilmanlaatu on Riihimäellä pääsääntöisesti hyvää. Typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten pitoisuudet voivat ajoittain kohota, jos meteorologiset olosuhteet ovat epäedulliset leviämisen ja laimenemisen kannalta. Leviämislaskelmien mukaan pitoisuudet kohoavat eniten siellä, missä liikennemäärät ovat suurimmat. Korkeimpia typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia esiintyy moottoritien (vt 3) varrella, sen risteysalueilla sekä keskustan pääkatujen varsilla. Pitoisuudet pienenevät selvästi, kun etäisyys vilkkaimmista liikenneväylistä ja Riihimäen keskustasta kasvaa.

Leviämismalleilla saatuja pitoisuuksia verrattiin kaikissa EU-maissa voimassa oleviin ilmanlaadun raja-arvoihin ja Suomessa voimassa oleviin ilmanlaadun ohjearvoihin. Leviämislaskelmien mukaan typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten pitoisuudet alittavat terveyden suojelemiseksi asetetut raja-arvot alueilla, joilla asuu tai oleskelee ihmisiä. Osassa Riihimäen keskusta-aluetta ja vilkkaimpien liikenneväylien varsilla ilmansaasteiden pitoisuudet voivat kuitenkin ylittää ilmanlaadun ohjearvot. Ohjearvojen lähtökohtana on terveydellisten ja luontoon kohdistuvien haittojen ennalta ehkäiseminen.

Leviämismallinnuksen tulokset täydentävät Riihimäellä aiemmin tehtyjen ilmanlaatumittausten perusteella saatua tietoa paikallisesta ilmanlaadusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Mittausten ja leviämismallilaskelmien avulla saatua tietoa voidaan käyttää mm. kaavoituksen, katujen kunnossapidon sekä liikennejärjestelyjen suunnittelun tukena. Ilmanlaatumittauksia suositellaan suoritettavaksi Riihimäellä myös jatkossa.

Tutkimuksen tilasi Riihimäen kaupunki ja toteutti Ilmatieteen laitoksen Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut. Tutkimus tehtiin syksyn 2010 aikana. Tutkimuksen raportti kokonaisuudessaan ja raportin tiivistelmä ovat saatavilla verkosta, osoitteesta http://ilmatieteenlaitos.fi/leviamismallilaskelmat.

Lisätietoja tutkimuksesta antavat:

Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut:
Tutkija Jatta Salmi, puh. 050 919 5465, jatta.salmi@fmi.fi
Tutkimusryhmän päällikkö Katja Lovén, puh. 050 919 5456, katja.loven@fmi.fi

Riihimäen kaupunki, ympäristökeskus
Ympäristönsuojelupäällikkö Elina Mäenpää, puh. 040 330 4160, elina.maenpaa@riihimaki.fi