Tiedotearkisto: 2008

Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen pääjohtajat: Merentutkimusta tarvitaan lähivuosina entistä enemmän

10.12.2008 12:00

Kuva: Hannu Manninen

Merentutkimuslaitoksen toiminta siirtyy osaksi Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) meri- ja ympäristötutkimusta ja Ilmatieteen laitoksen (IL) tutkimus- ja palvelutoimintaa.

Vuoden 2009 alusta lähtien Itämeren tilaa ja sen muutoksia, rehevöitymistä, meriluonnon monimuotoisuutta ja tulokaslajeja tutkitaan SYKEen perustettavassa merikeskuksessa, johon kootaan sekä MTL:n että SYKEn alan tutkimus. Meriturvallisuuteen liittyvät palvelut, kuten veden- ja aallonkorkeus ja jääpalvelut sekä niihin liittyvä tutkimus tuotetaan jatkossa Ilmatieteen laitoksessa, jonne perustetaan merentutkimuksen ohjelma.

SYKEn ja Ilmatieteen laitoksen pääjohtajat suhtautuvat uudistukseen luottavaisin mielin. "Itämeren suojeluun ja turvallisuuteen kohdistuu nyt ja tulevina vuosina kasvavia paineita. Merentutkimuksen merkitys on suurempi kuin koskaan aiemmin. Siihen haasteeseen vastaamme monitieteisellä tutkimuksella ja ympärivuorokautisilla palveluilla. Olemme laitoksina ja niiden pääjohtajina sitoutuneet vahvistamaan alan tutkimusta ja tukemaan määrätietoisesti sen kehittämistä", sanovat pääjohtajat Lea Kauppi (SYKE) ja Petteri Taalas (IL).

Merikeskukselta tarvitaan uudenlaista tietoa Itämeren suojeluun

Suomella on toteutettavana kolme suurta kansainvälistä velvoitetta Itämeren suojelemiseksi. EU:n vesipuitedirektiivi velvoittaa jäsenmaita tavoittelemaan vesistöille ja rannikkovesille hyvää ekologista tilaa vuoteen 2015 mennessä. EU:n meristrategiadirektiivi asettaa saman tavoitteen avomerialueille vuoteen 2020 mennessä. Helcomin Itämeren toimintaohjelmassa puolestaan on asetettu maa-alueilta tulevalle kuormitukselle aluekohtaiset katot.

"SYKEen ensi vuoden alusta perustettava merikeskus yhdistää korkealaatuista merentutkimusta Merentutkimuslaitoksesta ja SYKEstä. Uudella tutkijayhteisöllä on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa Itämeren suojeluun. Tähän työhön merikeskus saa tuekseen SYKEn laajan ja monipuolisen ympäristötutkimusyhteisön. Uskon, että näin syntyy innovatiivista tutkimusta kansainvälisiin haasteisiin. Viime kädessä suurin hyötyjä on Itämeri", sanoo pääjohtaja Lea Kauppi.

"Merta tutkitaan jatkossa kokonaisvaltaisemmin, kun tutkimuksessa voidaan huomioida samanaikaisesti mantereelta tuleva kuormitus, rannikkoalueet ja ulappa. Tähän astihan tutkimus on tältä osin jakautunut kahteen eri laitokseen. Kun vielä vahvistetaan yhteiskunnallista näkökulmaa, syntyy aiempaa paremmat edellytykset tuottaa tietoa päättäjille Itämeren suojeluun", jatkaa SYKEn pääjohtaja.

Laivaliikenteen kasvu vaatii meriturvallisuudelta uusia palveluja

Ilmatieteen laitos vastaa jatkossa meriturvallisuuteen liittyvistä palveluista ja tutkimuksesta. "Lisääntyvän laivaliikenteen aiheuttamat riskit ovat kasvaneet merkittävästi, ja ilmastonmuutoksen edetessä sään ääri-ilmiöt lisääntyvät. Uudessa järjestelyssä merentutkijoiden osaaminen ja Ilmatieteen laitoksen ympärivuorokautinen päivystysjärjestelmä voidaan yhdistää. Mm. sään ääri-ilmiöiden ja Itämeren meritulvien entistä paremmalla ennakoinnilla voidaan pienentää laivaliikenteen riskejä ja vähentää taloudellisia ja inhimillisiä tappioita", toteaa pääjohtaja Petteri Taalas.

Taalas muistuttaa, että tämän hetken keskeisin ympäristöongelma on ilmastonmuutos. "Meri- ja ilmakehämalleja kehittämällä voidaan tuottaa paitsi entistä tehokkaampia ennuste- ja turvallisuus-palveluja, myös parempia ennusteita Suomen tulevasta ilmastosta ja kasvihuonekaasujen vaihdosta. Tietoa tarvitaan kipeästi päätöksenteon tueksi", sanoo Petteri Taalas.

Arktinen alue on Petteri Taalaksen mukaan Suomen ilmaston tulevan kehityksen kannalta avainasemassa. "Tarvitsemme uutta tietoa arktisen merijään ja Grönlannin jäätikön sulamisnopeuksista sekä näiden vaikutuksista Golf-virtaan ja Suomen ilmastoon. Lisäksi Suomen kannalta on tärkeää saada tietoa arktisten meriväylien avautumisesta merenkululle ja alueen luonnonvarojen hyödynnettävyydestä", Petteri Taalas sanoo.

Hyvä tutkimusyhteistyö edellytys Itämeren suojelun onnistumiselle

Ilmatieteen laitos ja Suomen ympäristökeskus ovat pitkään toimineet hyvässä yhteistyössä. Jatkossa se ulottuu myös merelliseen toimintaan. "Itämeren tutkimus edellyttää onnistuakseen toimivaa ja innovatiivista yhteistyötä. Sitä on kehitettävä jatkossakin ennakkoluulottomasti ja laajapohjaisesti. Vain näin varmistetaan, että tutkimus tuottaa jatkossa Itämeren suojelun päätöksentekoon tarvittavaa korkeatasoista tutkimustietoa", toteavat pääjohtajat Lea Kauppi ja Petteri Taalas.

Merentutkimuksen uudelleen järjestelyjä on valmisteltu viime keväästä lähtien IL:n, SYKEn ja MTL:n yhteistyönä liikenne- ja viestintäministeriön ja ympäristöministeriön ohjauksessa. SYKEn merikeskuksen johtajan ja Ilmatieteen laitoksen merentutkimusohjelman päällikön paikat tulevat hakuun lähiviikkoina.

Lue lisää liikenne- ja viestintäministeriön ja ympäristöministeriön tiedotteesta