Tiedotearkisto: 2011

Ilmanlaatu Lapissa parantunut edelleen

21.9.2011 9:05

Pallaksen aseman pitkäaikaisten havaintojen mukaan kuluneen 10–20 vuoden aikana Lapin alueen ilmanlaatu on kehittynyt varsin suotuisaan suuntaan.

Kuva: Juha Hatakka

Kuva: Juha Hatakka

Myönteistä kehitystä voivat uhata ilmastonmuutoksen takia sulana pysyvän Jäämeren lisääntyvät laivaliikenteen päästöt.

Pallas-Sodankylä –mittausaseman tietojen avulla on tutkittu lähes kuudenkymmenen eri saasteen pitoisuuksien kehittymistä ilmassa vuodesta 1996 vuoteen 2009. Saastepitoisuudet ovat Lapissa erittäin alhaisia, tyypillisesti noin kymmenesosa Etelä-Suomen taustapitoisuuksista. Suuri osa tutkituista pitoisuuksista pysyi pitkällä aikavälillä muuttumattomina, ja vajaa puolet saasteaineiden pitoisuuksista oli laskusuunnassa.

Vähenemään päin olivat monet ekosysteemeille ja ihmisille haitalliset saasteet, kuten Kuolan niemimaalta peräisin olevat rikkidioksidi-, raskasmetalli- sekä eräiden polyaromaattisesten hiilivetyjen kulkeumat. Myös kaukokulkeuman mukana tulevat sulfaatti- ja pysyvät orgaaniset yhdisteet olivat Pallaksella laskusuunnassa. Liikenneperäisten saasteiden (typen yhdisteet, haihtuvat hiilivedyt sekä otsoni) suhteen tilanne kuitenkin pysyi pääosin muuttumattomana.

Ilmastonmuutos vaikuttaa saasteiden kulkeutumiseen

Hankkeessa arvioitiin saasteiden kulkeutumisedellytyksiä tulevaisuudessa yhdeksän ilmastomallin tulosten perusteella. Ennusteiden mukaan ilmaston lämmetessä lounaan ja lännenpuoleiset tuulet tulevat yleistymään idänpuoleisten tuulten harventuessa. Tämän seurauksena lounaisten ilmavirtausten kuljettamien saasteiden pitoisuudet Lapissa kohoavat. Tähän ryhmään kuuluu esimerkiksi liikenneperäinen typpidioksidi. Toisaalta idänpuoleisia saasteita, kuten rikkidioksidia ja mustaa hiiltä, kulkeutuu Lappiin yhä vähemmän. Muutokset tuulioloissa ovat kuitenkin ilmastomallien ennusteiden mukaan niin pieniä, että niistä aiheutuvat pitoisuuksien muutokset ovat vuoteen 2100 mennessä enimmilläänkin parin prosentin luokkaa.

Välilliset vaikutukset merkittävämpiä

Ilmastonmuutoksen seurauksena pohjoisten alueitten saastekuormitus voi lisääntyä kasvavien päästöjen vuoksi. Vuoteen 2050 mennessä Pohjoisen jäämeren jääpeite voi kadota kesän ajaksi kokonaan. Tällöin lisääntyvä laivaliikenne voi nostaa saastepitoisuuksia myös Lapin alueella. Meneillään oleva laivaliikenteen rikkipäästöjen maailmanlaajuinen rajoittaminen ilmeisesti estää rikkikuormituksen kasvua, mutta typenoksidien ja hiukkasten pitoisuudet voivat pahimmillaan kaksinkertaistua nykytasosta.

Tutkimustuloksia esitellään viranomaisille Muoniossa 21. - 22.9. pidettävässä seminaarissa. Tutkimus oli osa Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa tutkimushanketta “Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon (VACCIA)”-tutkimushanketta.

Lisätietoja:

Ilmanlaadun kehittyminen:
Tutkija Pia Anttila, Ilmatieteen laitos, puh. (09) 1929 5410, pia.anttila@fmi.fi
Ryhmäpäällikkö Hannele Hakola, Ilmatieteen laitos, puh. (09) 1929 5512, hannele.hakola@fmi.fi

Ilmaston muuttuminen:
Tutkija Kimmo Ruosteenoja, Ilmatieteen laitos, puh. (09) 1929 4128, kimmo.ruosteenoja@fmi.fi

VACCIA-hankkeen kotisivu: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=24118&lan=fi