Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kertomme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Vuodenaikainen ilmastonmuutos riippuu ihmiskunnan yhteen lasketuista hiilidioksidipäästöistä kautta aikain

Vuodenaikainen ilmastonmuutos riippuu ihmiskunnan yhteen lasketuista hiilidioksidipäästöistä kautta aikain

Uuden tutkimuksen mukaan ilmastonmuutos eri vuodenaikoina on suorassa yhteydessä ihmiskunnan yhteen lasketettuihin hiilidioksidipäästöihin.

Erityisesti lämpötilan sekä jossain määrin sateisuuden vuodenaikaista ja alueellista muutosta voidaan tutkimuksen mukaan arvioida pelkästään hiilidioksidipäästöjen perusteella, mikä tekee ilmastonmuutoksen vaikutusten tutkimisen aiempaa yksinkertaisemmaksi.     

Ilmastomallien tuloksien mukaan ihmiskunnan kautta teollisen aikakauden tuottamien hiilidioksidipäästöjen ja sekä alueellisten että vuodenaikaisten lämpötilan ja sateisuuden muutosten välillä on melkein lineaarinen yhteys. Esimerkiksi jokainen milloin ja missä tahansa päästetty gigatonni hiilidioksidia nostaa tutkimuksen mukaan Pohjoismaiden alueen talvien lämpötilaa noin 0,007 – 0,018 astetta. Ihmiskunnan hiilidioksidipäästöt vuonna 2016 olivat noin 36 gigatonnia.

Tuloksia voidaan hyödyntää ilmastonmuutoksen vaikutusten arvioinnissa. Esimerkiksi tehtäessä maatalouden tulevaisuusskenaarioita voidaan viljasatojen muutoksia arvioida hyödyntämällä suoraan vuodenaikaisten lämpötilan ja sateisuuden riippuvuutta hiilidioksidipäästöistä ja täten välttää teknisesti vaikeiden ja paljon aikaa vievien ilmastomalliajojen tekemistä erikseen kullekin päästöskenaariolle. Yksinkertainen yhteys hiilidioksidipäästöjen ja paikallisen ilmastonmuutoksen välillä auttaa myös ilmastonmuutoksen vaikutusten kommunikointia laajemmalle yleisölle.

Vaikka menetelmä toimii hyvin lämpötilalle, on eri ilmastomallien antamien tulosten välillä kuitenkin suuria eroja erityisesti sateisuuden osalta. Osittain tämä johtuu sateisuuden suuresta luonnollisesta vaihtelusta, mikä tekee pitkänkin aikavälin muutosten luotettavasta arvioimisesta haastavaa.   

Tutkimuksessa hyödynnettiin kansainvälisenä yhteistyönä yhteensä 12 ilmastomallilla tehtyjä ilmastomalliajoja yksinkertaistetusta skenaariosta, jossa vain hiilidioksidipäästöt huomioidaan. Jatkotutkimuksissa myös pienhiukkasten ja muiden kasvihuonekaasujen vaikutukset otetaan huomioon.

Tutkimus julkaistiin Environmental Research Letters -lehdessä, ja sitä rahoitti Emil Aaltosen säätiö. Tutkimus tehtiin Ilmatieteen laitoksen sekä Concordia-yliopiston ja Ouranos-konsortion (Montreal, Kanada) yhteistyönä.

Lisätietoja:

Antti-Ilari Partanen, antti-ilari.partanen@fmi.fi (Tavoitettavissa aikaeron takia parhaiten spostitse)

Partanen, A.-I., Leduc, M., and Matthews, H. D., Seasonal climate change patterns due to cumulative CO2 emissions, Environ. Res. Lett. doi: 10.1088/1748-9326/aa6eb0, 2017.

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa6eb0

 


Lisää tiedeuutisia arkistossamme

Yhteyshenkilöt

Tieteellinen johtaja Ari Laaksonen
puh. 029539 5530

Meteorologia ja meritiede:
Toimialajohtaja Sami Niemelä
puh. 029 539 4172

Ilmastontutkimus:
Toimialajohtaja Hannele Korhonen
puh. 029 539 2135

Avaruus- ja kaukokartoitus:
Toimialajohtaja Jouni Pulliainen
puh. 029 539 4701

Tiedeuutiset:
viestintäasiantuntija Eija Vallinheimo
puh. 029 539 2231