Ilmanlaadun mittauspalvelut

Palvelumme sisältää mittausten tiedonkeruujärjestelmien suunnittelun, mittaukset ja niiden valvonnan, laitteiden ylläpidon ja kalibroinnin sekä tulosten käsittelyn ja raportoinnin. Lisäksi teemme ilmanlaadun seurantasuunnitelmia sekä mittausten ja mittausverkkojen kehittämissuunnitelmia.

 Ilmanlaadun mittalaitteita käytetään kaasujen ja hiukkasten (esim. katupöly) pitoisuuden selvittämiseen. Kuva Antonin HalasErilaisilla mittalaitteilla voidaan selvittää ilmassa olevien kaasujen ja hiukkasten pitoisuutta. Kuva: Antonin Halas
 

Käytössämme olevilla mittalaitteilla voidaan mitata jatkuvatoimisesti kaikkia ohjearvoin, raja-arvoin tai kynnysarvoin säädeltyjä ilman epäpuhtauksia. Mittaamme mm. seuraavia ilman epäpuhtauksia:

 •  hengitettävät hiukkaset, katupöly (PM10)
 •  pienhiukkaset (PM2,5)
 •  typen oksidit (NO, NO2, NOx)
 •  otsoni (O3)
 •  rikkidioksidi (SO2)
 •  haisevat rikkiyhdisteet (TRS)
 •  hiilimonoksidi (CO)
 •  bentseeni, tolueeni, ksyleenit ja metaani

Keräimillä voidaan mitata lisäksi hengitettäviä hiukkasia ja pienhiukkasia sekä PAH-yhdisteitä ja haihtuvia hiilivetyjä, kuten bentseeniä ja useita muita liikenteestä ja teollisuudesta peräisin olevia yhdisteitä. Keräimien näytteille voidaan tehdä kemiallisia analyyseja laboratoriossamme. Ilmanlaatumittausten tulosten tulkinnan tueksi mitataan samanaikaisesti myös meteorologisia tietoja, kuten tuulen suuntaa ja nopeutta, lämpötilaa sekä ilman suhteellista kosteutta.

Lue tästä Ilmanlaatumittausten laatujärjestelmien kuvaus (pdf).

Kalibrointipalvelut

Ilmatieteen laitoksella toimii kalibrointilaboratorio, joka toimii sekä kansallisena ilmanlaadun vertailulaboratoriona että Mittatekniikan keskuksen sopimuslaboratoriona kaasumaisten yhdisteiden kalibrointipalvelujen tuottajana. Vertailulaboratorion tehtäviin kuuluvat jäljitettävien kalibrointipalvelujen tuottaminen ja ylläpito, näytteenotto sekä mittalaitteiden ja mittausmenetelmien testaustoiminta.

Laadunvarmistus on tärkeä osa mittaustoimintaa. hyvin toteutetulla laadunvarmistuksella lisätään ilmanlaatumittausten tulosten vertailukelpoisuutta paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.


Ilmakemian analyysipalvelut

 •     Sade-, kaasu- ja hiukkasnäytteet
 •     Diffusiokeräimet ja analyysit (SO2 ja NO2)
 •     Epäorgaaniset yhdisteet, alkuaineet
 •     Vertailukokeet (sadenäytteet)


Ilmatieteen laitoksella on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T097 (SFS-EN ISO/IEC 17025:2005), jonka pätevyysalueena on ilmanlaadun kemiallinen testaus.

Lue lisää laboratorioistamme

Tutustu referensseihimme ilmanlaadun mittauksista


Laboratoriotyöskentelyä. Kuva Antonin HalasKuva: Antonin Halas