Tuulikuorma

Ilmatieteen laitos tarjoaa pitkäaikaisiin sääasemilta saataviin aikasarjoihin perustuvia maksimituulitarkasteluja sekä koko maan kattavaan ERA-40 aineistoon perustuvia vertailutuulen arvoja. Kohdetasolla on tilattavissa arvio esimerkiksi 50 vuoden toistumisajalla esiintyvästä tuulen nopeuden 10 minuutin keskiarvosta tai puuskasta.

Vyörypilvi lähestyy rakennustyömaata. Kuva: Reijo HyvönenKuva: Reijo Hyvönen
 

Tuulikuormien laskemisessa tarvitaan tietoa vertailutuulesta, joka on pitkäaikaisista tuulihavaintoaineistoista tai ilmakehämallin tuulitietoaineistosta laskettu 50 vuoden toistumisajalla esiintyvä tuulen nopeuden 10 minuutin keskiarvo 10 metrin korkeudella maanpinnasta.

Tähän yleisesti käytettyjä globaalien mallien aineistoja ovat  National Center of Atmospheric Reseach'in (NCAR) 50 vuoden aineisto ja Euroopan keskuksen (ECMWF) ERA-40 aineisto (44 vuotta). Laskennassa käytetään maaston vakiorosoisuutta 0,05 m hyvin laajalla alueella.  Vertailutuuli on siis standardoitu tuulen nopeus, joka kuvaa mitoitustuulta laajalla alueella. Useissa Euroopan maissa annetaan vain yksi vertailutuulen arvo. Suomen maa-alueella käytetään yleisesti vertailutuulen arvoa 21 m/s.

Tuulikuormaa laskettaessa pitää tietää vertailutuulen lisäksi rakenteen korkeusasema maanpinnasta laskettuna, rakenteen muoto ja läpäisevyys sekä ympäröivän maaston rosoisuus. Pinnan kaltevuus tuulen tulosuunnassa voidaan ottaa mukaan yhtenä parametrina. Tilapäisille rakenteille on omat alemmat vertailutuulen arvonsa.  Useissa maissa vuoristoon on vielä erikseen määritetyt korkeammat vertailutuulen arvot, myös Suomessa korkeille avotuntureille sovelletaan tasamaata korkeampaa vertailutuulen arvoa. Tarkempaa tietoa tuulikuormien laskemisesta on rakentamiseen liittyvien standardien julkaisusarjoissa SFS-EN 1991-1-4,  RIL 201-1-2008 ja yleisestä tietoa standardeista löytyy osoitteesta  www.eurocodes.fi

Konvektiivisten myrskyjen yhteydessä esiintyvien voimakkaiden tuulien toistumistasojen arviointi on hankalampaa, koska yksittäisessä myrskytapauksessa hyvin voimakkaiden tuulien vaikutusalue on pieni. Syöksyvirtauksista ja trombeista kerrotaan enemmän sivulla rajuilmat.