Sään ja ilmastonmuutoksen vaikutustutkimus -tulosyksikön hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet:

CLIPS (CLImate services supporting Public activities and Safety, 2016–2018). Hanke kehittää yhdessä kansalaisten kanssa uusia 0–46 vuorokauden mittaisia vaikutusennusteita tukemaan sääolosuhteisiin varautumista. Hanke keskittyy yhtä lailla Suomen kaupunki-, maaseutu- ja merialueille. Keskeiset käytössä olevat aineistot ovat Ilmatieteen laitoksen oma havaintodata, ECMWF:n uusanalyysit ja pitkän ajan ennustetuotteet sekä PRONTO-tietokanta. CLIPS-hankkeessa pyritään tavoittamaan kansalaisia Ilmatieteen laitoksen ja Ilmasto-opas.fi-sivuston viestintäkanavien kautta ja saamaan heidät mukaan palveluiden kehittämiseen. Rahoittaja: Suomen Akatemia. Yhteyshenkilö: Hilppa Gregow.

COST PROFOUND (2014-2018).Hankkeen keskeisin tavoite on parantaa edellytyksiämme arvioida ympäristön tilan muutoksen vaikutuksia Euroopan metsiin. Käsiteltäviä aiheita ovat aineistotarpeet, metsien tilan ja kehityksen mallintaminen mukaan lukien mallien tarkkuus. Rahoittaja: EU. Yhteyshenkilö: Ari Venäläinen.

Data Evaluation for Climate Models (2016-2018). Ilmatieteen laitoksen koordinoima hanke, jossa luodaan puitteet ilmastomalliaineistojen käyttöön Euroopan laajuisessa tulevaisuuden ilmastotietopankissa (Copernicus Climate Change Service, C3S). Rahoittaja: EU/ECMWF. Yhteyshenkilö: Hilppa Gregow.

ERA4CS INDECIS (Toimialakohtaisia ilmastoindikaattoreita 2017–2020). Hankkeessa kehitetään käyttäjälähtöisiä ilmastoindikaattoreita seuraaville toimialoille: maatalous, katastrofiriskien vähentäminen, energia, terveys, veri ja matkailu. Rahoittaja: EU, JPI Climate ERA4CS, Yhteyshenkilö: Andrea Vajda.

ERA4CS SERV_FORFIRE (Integrated services and approaches for Assessing effects of climate change and extreme events for fire and post fire risk prevention, 2017-2020). Hankkeessa selvitetään mahdollisuutta ennakoida metsäpalovaaran vaihteluita viikkojen, kuukausien ja vuodenaikojen aikaskaalassa. Lisäksi tutkitaan ilmastonmuutoksen vaikutusta metsäpalovaaraan. Tutkimustulosten avulla voidaan tehostaa pääasiassa viranomaisille suunnattuja varoituspalveluita.  Rahoittaja: EU, JPI Climate ERA4CS. Yhteyshenkilö Andrea Vajda.

ERA4CS WINDSURFER (Wind and wave scenarios, uncertainty and climate risk assessment for forestry, energy and reinsurance, 2017-2020). Hankkeessa kehitetään uusia menetelmiä ja työvälineitä myrskyjen ja korkeiden aaltojen aiheuttamien tuhoriskien ennakoinnin avuksi. Hankkeessa keskitytään myrskyjen vaikutuksiin metsätaloudessa, vakuutustoiminnassa sekä energiateollisuudessa. Tarkastelun kohteena ovat voimakkaiden myrskyjen toistuvuusajat menneinä vuosikymmeninä. Lisäksi hankkeessa arvioidaan, miten ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan myrskyjen esiintymiseen Euroopassa. Hankkeen toteutuksesta vastaa kahdeksan merkittävää eurooppalaista tutkimuslaitosta. Rahoittaja: EU, JPI Climate ERA4CS. Yhteyshenkilö Ari Venäläinen.

ERMOND (Ecosystem Resilience for Mitigation of Natural Disasters) (2015-2017). Hankkeen tavoitteina on a) tehdä katsaus luonnonkatastrofeista pohjoismaissa ja kuinka ekosysteemien ennallistamisella voidaan vähentää luonnonkatastrofien aiheuttamia riskejä, b) tehdä alueellisia tapaustutkimuksia strategisesta ekosysteemien resilienssin lisäämisestä ja c) tehdä suosituksia ekosysteemien resilienssin lisäämisestä Pohjoismaissa. Rahoittaja: Pohjoismaiden ministerineuvosto. Yhteyshenkilö: Karoliina Pilli-Sihvola.

EU-C3S Clim4Energy (Ilmastonmuutosindikaattoreita energiasektorille, 2016-2018) Hankkeessa yhdistyvät 7 ilmastotutkimus- ja ilmastopalvelukeskuksen ja 10 energia-alan toimijan asiantuntemus. Hanke tuottaa indikaattoreita ilmastomuutoksesta ja sen vaihtelevuudesta energia-alan käyttöön Euroopan alueelle. Se auttaa muita Copernicus-palveluita jakamalla kokemuksia ja työkaluja, jotka liittyvät laadunvalvontaan, tiedonsiirtoon hajautetuilla järjestelmillä sekä monimutkaisten ja moniulotteisten tietojen ja niiden epävarmuuden visualisointiin. Rahoittaja: EU. Yhteyshenkilö: Andrea Vajda.

EU-MACS (2016-2018) hanke analysoi ilmastopalvelumarkkinoiden rakennetta ja taustavoimia sekä markkinoiden esteitä ja mahdollisuuksia. Ilmastopalvelut käsittävät ilmastotutkimukseen perustuvan tiedon tuottamisen, jakamisen ja käsitteellistämisen päätöksenteon tarpeisiin. Hankkeen analyysi tähtää ilmastopalvelumarkkinoiden, joissa on sekä yksityisen että julkisen markkinoiden ominaisuuksia, kehittymisen ja innovaatiopotentiaalin ymmärtämiseen. Tätä arvioidaan luonnontieteellisestä, teknisestä, laillisesta, eettisestä, hallinnollisesta ja yhteiskunnallis-taloudellisesta näkökulmasta. Hankkeeseen osallistuu laaja joukko sidosryhmiä finanssi-, turismi- ja kaupunkisuunnittelusektoreilta monin eri tavoin. Rahoittaja: EU H2020. Yhteyshenkilö: Adriaan Perrels

EXWE/SAFIR2018 (2015-2018). Hankkeen tavoitteena on syventää nykyisten ja suunniteltujen voimalaitospaikkojen ympäristöolosuhteiden ymmärtämistä keskittyen ilmakehän, Itämeren ja avaruussään ääri-ilmiöihin. Lisäksi tavoitteena on tukea todennäköisyysperusteista riskianalyysiä ja kehittää ympäristövaikutusten mallinnusta. Hankkeessa tutkitaan ydinvoimalaitosten kannalta kriittisten sääilmiöiden esiintymistä muuttuvassa ilmastossa, meriveden korkeuden vaihteluita voimalaitospaikoilla eri aikaskaaloissa, peräkkäisten aurinkomyrskyjen vaikutuksia ja päästöjen leviämismallinnusta. Hankkeen tulokset laajentavat tietämystä ydinvoimalaitosten mahdollisista ulkoisista riskeistä. Yhteyshenkilö: Kirsti Jylhä.

FORBIO (2015–2020). Hankkeen tavoitteena on tuottaa osaamista ja ratkaisumalleja joilla voidaan turvata kestävän, ilmastoneutraalin ja resurssitehokkaan metsäbiotalouden edellytykset sekä sopeutua ilmastonmuutokseen ja myös muihin biotalouteen vaikuttaviin muutoksiin. Hankkeen toteutuksesta vastaavat Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto (koordinaattori) ja Kemian laitos, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus ja Euroopan Metsäinstituutti. Rahoittaja: Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto. Yhteyshenkilö: Ari Venäläinen.

IHKU (Ilmansaasteiden haittakustannusmalli Suomelle, 2017-2018) Hankkeen päätavoitteena on kehittää Suomelle kansallisen tason ilmansaasteiden haittakustannusmalli käytettäväksi strategisen päätöksenteon tukena. Haittakustannusmalli painottuu ensisijaisesti terveyskustannuksiin Suomessa, jotka ovat merkittävin ilman epäpuhtauksista aiheutuva haittakustannus. Muita kustannuksia käsitellään aiempia tutkimuksia arvioivan kirjallisuuskatsauksen yhteydessä ja niitä verrataan suuruusluokaltaan arvioituihin terveyskustannuksiin. Hankkeen tavoitteena on myös esittää yleistajuisesti erilaisia haittakustannusten arviointimenetelmiä ja lähestymistapoja. Konsortion partnerit: SYKE (koord.), THL, IL. Rahoittaja: VN TEAS. Yhteyshenkilö: Väinö Nurmi.

iSCAPE (Improving the Smart Control of Air Pollution in Europe, 2016-2019). iSCAPE-hanke pohjautuu älykkään kaupungin käsitteelle. Hankkeen tavoitteena on kehittää tutkittuun tietoon perustuvia strategioita, joiden avulla kaupunkien suunnittelijat voisivat työssään mm. edistää parempaa ilmanlaatua. Keinoja tavoitteen saavuttamiseksi etsitään kaupunkilaisten osallistamisesta (ns. Living Lab -lähestymistapa) ja suoraan ilmanlaatuun vaikuttavista toimenpiteistä. Hankkeessa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, miten kaupunkilaiset voisivat itse tuottaa ilmanlaatuun liittyvää ympäristötietoa. Erityisesti panostetaan siihen, että yhteistyön tuloksia voidaan soveltaa kaupunkisuunnittelussa tukemaan kaupunkien kestävää kehitystä. Rahoittaja: EU H2020. Yhteyshenkilö: Antti Mäkelä.

Myrskyn merkit (2017-2019). Hanke yhdistää taiteen, tieteen ja kulttuurintutkimuksen tulkintoja myrskyistä, rajuilmoista ja niiden kokemisesta. Luonnontiede ja kulttuurintutkimus määrittävät sisältöjä, mutta taiteesta tulee kokemusten ilmaisun keino. Hankkeessa toteutetaan vuonna 2019 avautuva kiertävä näyttely. Hanketta koordinoi Lusto - Suomen metsämuseo. Rahoittaja: Suomen kulttuurirahasto. Yhteyshenkilö: Tiina Ervasti.

NORDRESS (2015-2019) on pohjoismaisen NordForskin sosiaalisen turvallisuuden tutkimusohjelman osaamiskeskus. Sen tarkoituksena on tuottaa tietoa yhteiskunnallisen turvallisuuden parantamiseksi luonnonriskien varalta. Mukana on 15 tutkimuslaitosta ja yliopistoa kaikista Pohjoismaista, joista koostuva tutkijaverkosto tutkii yhteiskunnallista kestävyyttä yksilöiden, yhteiskunnan, infrastruktuurien ja instituutioiden näkökulmasta. Rahoittajat: Suomen Akatemia, The Norwegian Directorate for Civil Protection, The Swedish Civil Contingencies Agency, Icelandic Centre for Research ja Nordforsk. Yhteyshenkilö: Adriaan Perrels.

PLUMES (Epävarmuudet ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten arvioissa, 2014-2018). Konsortionhankkeen (SYKE, LUKE ja IL) tavoitteena on kehittää keskeisten epävarmuuksien käsittelyä analysoitaessa ilmastonmuutoksen vaikutuksia, niihin sopeutumista ja haavoittuvuutta. IL tuottaa hankkeessa päivitettyjä ilmastoskenaarioita Suomelle, laatii päivittäisiä hila-aineistoja useille ilmastomuuttujille, arvioi ilmastonmuutoksen vaikutuksia terveyteen, tarjoaa opastusta tulosten käyttäjille ja välittää ajantasaista tietoa ilmasto-opas.fi-sivustolle. Rahoittaja: Suomen Akatemia. Yhteyshenkilö: Kirsti Jylhä.

SIETO (2017-2018). Hankkeessa toteutetaan kansallinen sää- ja ilmastoriskiarviointi sekä laaditaan suunnitelmat tulevien riskinarviointien laatimiseksi sekä riskinarviointiin liittyvien aineistojen järjestämiseksi. Hanke tukee kansallista ilmastonmuutokseen sopeutumista ja vastaa sää- ja ilmastoriskien hallinnan kansalliseen, EU-tason ja globaaliin ohjaukseen. Rahoittaja: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Yhteyshenkilö: Heikki Tuomenvirta.

SSWSS (Severe Weather Warning Services for Sri Lanka, 2016-2018). Hankkeessa kehitetään Sri Lankaan ukkosiin ja rankkasateisiin liittyviä varoitus- ja ennustesovelluksia, jotka todennetaan salamapaikannustietojen perusteella. Lisäksi suomalaiset teollisuusyhteistyökumppanit (Vaisala, Profium ja Noviaria) kehittävät 1) räätälöityjä älypuhelinsovelluksia valittujen loppukäyttäjien testattavaksi ja 2) myös muihin kehittyviin maihin sopivia liiketoimintamalleja. Rahoitus: Tekes-BEAM (50 % Tekes, 50 % ulkoministeriö). Yhteyshenkilö: Antti Mäkelä.

TWASE (2015-2018). Hankkeen tavoitteena on identifoida ja arvioida sidosryhmien tarpeet arktisen muutoksen edessä, parantaa sää-, jää- ja meripalveluita ja arvioida niiden hyötyjä Arktisella alueella sekä parantaa alueen varautumista ilmastonmuutokseen. Rahoittaja: Suomen Akatemia. Yhteyshenkilö: Adriaan Perrels.

 

26.11.2018