Vaaralliset aineet

Vaarallisten kemikaalien leviäminen erilaisten onnettomuuksien yhteydessä ympäristöön on monien osatekijöiden summa. Tilanteen vaarallisuuden arvioinnissa ja pelastustoimien suunnittelussa tarvitaan tietoa leviävän aineen kemiallisesta koostumuksesta, aineen määrästä ja säilytystavasta.

Kuva Pia Anttila

Kuva: Pia Anttila

Ilmakehän tila vaikuttaa leviämiseen

Kemikaalien leviämiseen ilmakehässä vaikuttaa tuulen suunnan ja nopeuden lisäksi lämpötila ja sadetilanne. Myös maanpinnan läheisen ilmakerroksen olosuhteilla on vaikutusta kemikaalin sekoittumiseen ympäröivään ilmaan ja sitä tietä pitoisuuksien laimenemisnopeuteen.

Heikkotuulisessa pakkastilanteessa kemikaalien laimeneminen ilmakehässä on hidasta, toisaalta pakkasilmassa jotkut kemikaalit käyvät raskaammiksi ja osa saattaa jo muuttaa olomuotoansa kaasumaisesta nesteeksi. Kova tuuli puolestaan kuljettaa aineita nopeasti laajemmalle alueelle, mutta samalla aineiden pitoisuudet yleensä laimenevat tehokkaasti. Lämpimänä kesäpäivänä kemikaalit saattavat sekoittua ilmakehässä esiintyvien pyörteiden mukana hyvinkin korkealle ja silloin haitallisen aineen laimeneminen ilmakehässä on nopeaa.

Viranomaisten työnjako

Ilmatieteen laitos tukee pelastustoimintaa johtavia viranomaisia toimittamalla heille tietoja vallitsevista ja tulevista tuuli- ja sääolosuhteista onnettomuuspaikalla. Lisäksi meillä on kehittetty erityisiä kemikaalien leviämistä ja laimenemista kuvaavia malleja (esim. ESCAPE), joilla voidaan varsin nopeasti hahmottaa vaarallisen aineen saastuttaman alueen laajuus ja ryhtyä mallin ja havaintojen antaman tilannekuvan perusteella tarpeellisiin pelastustoimiin.

Lisätietoa

Ilman epäpuhtauksien leviämistä, muuntumaa ja laskeumaa kuvataan erilaisilla Ilmanlaatumalleilla.

Vaarallisten aineiden leviämisen ennustamista varten on kehitetty ESCAPE-malli.