Päättyneet hankkeet

 • ACCLIM (2006-2010) Ilmastonmuutosarviot ja asiantuntijapalvelu sopeutumistutkimuksia varten. Yhteyshenkilö: Kirsti Jylhä.
 • ADAPT (Adaptation of forest management to climate change: uncertainties, impacts and risks to forests and forestry in Finland, 2012-2016). Ilmatieteen laitoksen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistutkimushanke, joka liittyi metsien kasvun ja hoidon sopeuttamiseen huomioiden ilmastonmuutoksen tuomat riskit. Yhteyshenkilö: Ari Venäläinen.
 • ALARM (Assessing large scale risks for biodiversity with tested methods, 2004-2009)
 • BACC (BALTEX Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin) Yhteyshenkilö: Heikki Tuomenvirta.
 • CAREPOL Hankkeessa tutkittiin ilmastonmuutokseen liittyvän tutkimustiedon ja ilmastonmuutosskenaarioiden käyttöä päätöksenteossa ja tutkijoiden ja päätöksentekijöiden välistä kommunikointia sekä sen parantamista. Yhteyshenkilö: Heikki Tuomenvirta.
 • CCCRP (Climate Change Community Response Portal, 2009-2012) Ilmasto-opas.fi-sivuston kehittämishanke. Rahoittaja: EU Life+. Yhteyshenkilö: Juha A. Karhu (hankesivun suomenkielinen versio, svensk version, English version)
 • CE
 • CES, Climate and Energy Systems: Risks, potential, adaptation
 • CONBIO (Metsien jatkuvan kasvatuksen merkity ilmastonmuutoksen hillinnässä. puun tuotannossa ja monimutoisuuden suojelussa, 2016). Hankkeen tavoitteena oli (1) arvioida jatkuvan kasvatuksen mahdollisuuksia yhdistää puuntuotokseen, ilmastonmuutoksen hillintään ja monimuotoisuuden suojeluun liittyviä tavoitteita, ja (2) analysoida kognitiivis-behavioraalisten politiikkatyökalujen tehokkuutta, nopeutta ja polkuriippuvuutta, kun metsänomistajien valintoja pyritään tuuppaamaan ilmastomuutosta hillitseviksi ja siihen sopeutuviksi. Ilmatieteen laitos tutki kuivuuden ja tuulituhojen esiintymistä tulevaisuudessa eri ilmastoskenaarioiden mukaan ja analysoi näiden roolia jatkuvan kasvatuksen malleissa. Rahoitus: HENVI. Yhteyshenkilö: Antti Mäkelä.
 • CORE-CLIMAX (Coordinating earth observation data validation for re-analysis for climate services, 2013-2015) keskittyi ilmaston ja ilmastopalveluiden kannalta oleellisten satelliittien havaitsemien parametrien laadun varmistamisen ja niiden nykyisen käyttöasteen hyvyyden määrittämiseen. Tämä tieto on oleellinen numeeristen säämallien avulla tuotetuissa reanalyyseissä ja data-assimilaatiossa. Hankkeessa verrattiin maailmalaajuisia reanalyysejä alueellisiin. Edellä mainittujen tietojen hyödyntämistä ja potentiaalia mm. ilmastotutkimuksessa ja ilmastopalvelussa kartoitettiin käyttäjäkyselyllä. Rahoittaja: EU.
 • CRISMA (Modelling crisis management for improved action and preparedness, 2012-2015) Hankkeessa kehitettiin integroitu suunnittelu- ja päätöksentekotyökalu potentiaalisiin säästä aiheutuviin kriisitilanteisiin, joilla on välittömiä, voimakkaita ja pitkään jatkuvia vaikutuksia ihmisiin ja yhteiskuntaan. Rahoittaja: EU FP7
 • DECADE (2011-2015) Vuosikymmenjaksolle laadittujen ilmastoennusteiden käyttö ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Hankkeessa tutkittiin ilmaston vuosikymmenskaalan vaihtelua ja ennustettavuutta Pohjoismaiden alueella. Lisäksi arvioitiin vuosikymmenskaalan ilmastovaihtelun vaikutuksia metsien kasvuun sekä energian tuotantoon ja kysyntään. Hankkeessa olivat mukana Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopiston metsätieteiden laitos sekä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Rahoittaja: Suomen Akatemia. Yhteyshenkilö: Teija Seitola.
 • ILKKA (Ilmastonkestävä kaupunki – työkaluja suunnitteluun, 2012-2014) Hankkeen avoitteena oli edistää ilmastonkestävää kaupunkisuunnittelua sekä luoda suunnittelutyökaluja ja -ohjeistuksia kaupunkisuunnittelijoille sekä rakennus- ja viheralan yrityksille ilmastonmuutoksen huomioonottamisesta suunnittelussa. Rahoittaja: EAKR.
 • ELASTINEN (Ennakoiva lyhyen aikavälin sää-, talous- ja ilmastoriskien hallitseminen, 2015-2016). Hanke tuotti tietoa ja etsi ratkaisuja, jotka vahvistavat eri toimialojen kykyä arvioida ja hallita sää-, talous- ja ilmastoriskejä. Tavoitteena oli vähentää riskeihin liittyvää suomalaisen yhteiskunnan haavoittuvuutta ja parantaa kykyä sopeutua muuttuvaan ilmastoon. Hankkeessa olivat mukana Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Luonnonvarakeskus, Gaia Consulting Oy ja Helsingin yliopisto. Rahoittaja: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Yhteyshenkilö: Hilppa Gregow.
 • ENSEMBLES
 • ENSURE Hankkeessa arvioidaan ekosysteemipalveluiden kustannuksia ja hyötyjä kaupungeissa. Tarkastelun kohteena on erityisesti ilmaston ja ilmastonmuutoksen vaikutukset.
 • EWENT Hankkeessa tutkittiin sään ääri-ilmiöiden vaikutuksia EU:n liikennejärjestelmiin ja niiden taloudellisia seurauksia. Rahoittaja: EU FP7. Yhteyshenkilö Heikki Tuomenvirta.
 • EXWE/SAFIR2014 (2011-2014). Yhteyshenkilö: Kirsti Jylhä.
 • FINADAPT
 • FINSKEN
 • FUME (2009-2013)
 • FRAME
 • ILMAPUSKURI (2013-2016). Hankkeessa tutkittiin, kuinka maataloudessa sopeutumistoimilla voidaan parantaa tuotantojärjestelmiä ja -menetelmiä niin tila-, alue- kuin kansallisella tasolla. Yhteyshenkilö: Kimmo Ruosteenoja.
 • ILMASOPU
 • INTAS-projekti (SCCONE)
 • IRTORISKI Hankkeessa tutkittiin, miten kustannus–hyötyanalyysin käyttöä ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnittelussa voitaisiin helpottaa niin, että sitä pystyttäisiin hyödyntämään kustannustehokkaasti sekä ilmastonmuutokseen liittyvien vaarojen priorisoinnissa että ennaltaehkäisevien toimenpiteiden vertailussa.
 • MOWE-IT hanke arvioi tekijöitä, jotka toimivat edellytyksinä ilmassa ja maanpinnalla toimivien liikennemuotojen väliselle siirrettävyydelle, jotta matkustajia, logistiikkaketjua, Eurooppalaisia instituutioita ja kansalaisia voidaan suojella rahtiliikenteessä tapahtuvilta myöhästymisiltä, peruutuksilta ja katkoksilta, jotka aiheutuvat äärimmäisistä sääilmiöistä tai muista luonnonkatastrofeista. Rahoittaja: EU FP7.
 • MERMAID (Merenkulun ja matkailun riskien ja mahdollisuuksien identifiointi arktisella alueella) (2015-2016). Hanke on Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimusmäärärahoista rahoitettava ja tukee Suomen arktisen strategian toimeenpanon suunnittelua. Hankkeen tulokset parantavat Suomen mahdollisuuksia toimia aktiivisesti ja vastuullisesti arktisella alueella ja hyötyä alueen kehityksen tuomista taloudellisista mahdollisuuksista. Hankkeessa tuotettiin mm. Suomen kannalta relevantteja tulevaisuukuvia, ennakoitiin Venäjälle erittäin tärkeän alueen muutostrendejä sekä arvioitiin sitä, miten Suomi ulkomaan-, kauppa- sekä innovaatiopoliittisilla toimilla voi vähentää alueen uhkia ja riskejä ja hyödyntää mahdollisuuksia. Lisäksi arvioitiin Suomelle relevantteja ratkaisumalleja ja toimenpiteitä. Rahoittaja: Valtioneuvoston kanslia. Yhteyshenkilö: Adriaan Perrels.
 • MERSU (päättyi 30.4.2017) arvioi merenkulun ympäristö- ja ilmastosääntelyn vaikutuksia Suomen elinkeinoelämälle. Hankkeessa käsitellään erityisesti meriklusteria, talvimerenkulkua, logistiikkaa ja cleantechia. Analyysit pohjautuvat toimijahaastatteluihin sekä erilaisiin merenkulun päästömalleihin ja makrotalouden malleihin. Rahoittaja: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Yhteyshenkilö: Riina Haavisto.
 • NONAM (NOrdic Network for Adaptive Management) NONAM on pohjoismainen yhteistyöverkosto ilmastonmuutos- ja sopeutumistutkijoille. Verkoston päätavoitteena on yhteistyön ja tiedonvaihdon eidstäminen tutkijoiden kesken. Yhteistyöverkoston toiminta huipentui laajan sopeutumiskonferenssin järjestämiseen (yhteistyössä NORDCLAD-Net verkoston kanssa) Helsingissä 29-31 elokuuta 2012. Konferenssista löytyy lisätietoa konferenssin kotisivuilta.
 • NORDKLIM Yhteyshenkilö: Heikki Tuomenvirta.
 • PERU-AQUAFUTURA (2012-2016). Hankkeessa tutkittiin ilmaston luonnollisen vaihtelun ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia Perun alueilla, joissa on niukkuutta vedestä. Hankkeessa kehitettiin päätöksentekoa tukeva järjestelmä, jolla vesivaroja voidaan hallita kestävällä tavalla. Rahoittaja: Suomen Akatemia. Yhteyshenkilö: Adriaan Perrels.
 • Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus
 • POSIVA 2013
 • PRUDENCE Yhteyshenkilö: Heikki Tuomenvirta.
 • RAIN (Risk Analysis of Infrastructure Networks in Response to Extreme Weather, 2013-2016). Hankkeen tavoitteena oli vähentää sään ääri-ilmiöiden vaikutusta liikenne-, energia- ja tietoliikenneverkkoihin. Hankkeessa kehitettiin varoitusjärjestelmiä, työkaluja tukemaan päätöksentekoa ja teknisiä ratkaisuja palauttamaan nopeasti järjestelmien toimintakyky. Ilmatieteen laitos osallistui hankkeessa sään ääri-ilmiöiden tunnistamiseen sekä niihin liittyvien vahinkojen ennustettavuuden ja todennäköisyyden arvioimiseen nykyisessä ja tulevassa ilmastossa. Rahoittaja: EU FP7. Yhteyshenkilö: Andrea Vajda.
 • RATU
 • RECAST Hankkeessa tutkittiin ilmastonmuutoksen aiheuttaman epävarmuuden ja lisääntyvän sään vaihtelun vaikutuksia sääherkkiin pääomaintensiivisiin systeemeihin. Tarkoituksena oli kehittää näiden sektoreiden sopeutumista ilmastonmuutokseen.
 • SAFE-MET (2011-2014) Hankkeessa tutkittiin keinoja parantaa Malawin ja Zambian varautumista ilmasto- ja sääriskeihin, sekä kehittää maiden monitieteistä ilmastonmuutostutkimusta. Rahoittaja: Suomen Akatemia.
 • SAFIR2010
 • SETUKLIM Hankkeessa laadittiin CMIP5 ilmastomallikokeita hyödyntäen skenaarioita Suomen tulevasta ilmastosta. Lisäksi arvioidaan lämpötilan ja Suomen rannikon vedenkorkeuden ääritilanteiden todennäköisyyksien muutoksia. Yhteyshenkilö: Heikki Tuomenvirta.
 • SNOW-CLIM
 • TOLERATE
 • ToPDAd hankkeessa kehitettiin viimeisintä tekniikkaa edustavia sosioekonomisia menetelmiä ja työkaluja yhdennettyä arviointimallintamista varten alueelliseen ilmastonmuutokseen sopeutumista varten. Kehitettyjen menetelmien ja työkalujen perusteella tuotettiin arvioita EU-tason politiikan suhteen kolmelle talouden sektorille: energia, liikenne ja turismi. Rahoittaja: EU FP7. Yhteyshenkilö: Adriaan Perrels
 • TULUVAT (Tvt-ratkaisut tutkimusyhteisön ja lukioiden vuorovaikutuksen tukena: tapaus ilmastonmuutos, 2012–2013) Hankkeessa tarkasteltiin tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja osana tutkimusyhteisön ja lukioiden vuorovaikutuksen tukena käyttäen ilmastonmuutosta esimerkkinä. Yhteyshenkilö: Heikki Tuomenvirta.
 • VACCIA (2009-2011) (hankesivun suomenkielinen versio, svensk versio, English version)
 • 5T (2014-2015) Hankkeessa yhdistettiin koulujen tiedekasvatusta tutkimuslaitoksissa tehtävään tutkimukseen. Hankkeeseen osallistuivat tutkimuslaitokset laativat tutkimusaihioita koululaisten toteutettavaksi opettajien ja tutkijoiden opastuksella. Koululaiset ja opiskelijat tekivät meneillään oleviin tutkimushankkeisiin (lumitutkimus, lajien levinnäisyys, fenologia) liittyviä havaintoja ja kokeita. Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö. Yhteyshenkilö: Atte Harjanne.
 • ViVoTiVi (Ilmastonmuutos – Visuaalista voimaa tiedeviestintään, 2013–2016). Hankkeen tavoitteena oli parantaa edellytyksiä tuoda ajankohtaista ilmastonmuutokseen liittyvää tutkimustietoa julkiseen keskusteluun ja päätöksenteon tueksi. Hankkeessa rakennettiin Ilmasto-opas.fi-sivustolle uusia palveluita soveltaen tehokkaita tiedon visualisointikeinoja. Rahoittaja: Tieteen tiedotus ry. Yhteyshenkilö: Sanna Luhtala.

 

3.1.2018